Fore­slår det­te nav­net

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Går det som Sau­he­rad his­to­rie­lag øns­ker får den nye tun­ne­len på Rv 36 mel­lom Gvarv og Ule­foss nav­net Hol­te (tun­nel). Det­te er i tråd med for­sla­get som Statens veg­ve­sen har fore­slått. Sau­he­rad his­to­rie­lag vi­ser til at tun­nel­nav­net bør knyt­tes til lo­ka­le navn og at Hol­te der­med er mest na­tur­lig. Tun­ne­len blir 200 me­ter lang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.