Nor­tu­ra be­ta­ler til­ba­ke støt­te etter kjøtt­eks­port til Af­gha­ni­stan

Varden - - NYHETER - OSLO

Nor­tu­ra be­ta­ler til­ba­ke 400.000 kro­ner i så­kalt fryse­fra­drag som ble gitt for saue­kjøtt som se­ne­re ble eks­por­tert til Af­gha­ni­stan.

Eks­por­ten av 102 tonn saue­kjøtt til Af­gha­ni­stan har skapt re­ak­sjo­ner. Nå er det klart at Nor­tu­ra be­ta­ler til­ba­ke støt­te etter den om­strid­te prak­si­sen, iføl­ge Na­tio­nen.

I et brev Om­set­nings­rå­det har sendt til Land­bruks- og mat­de­par­te­men­tet går det fram at Nor­tu­ra, som er mar­keds­re­gu­la­tor, be­ta­ler til­ba­ke det så­kal­te fryse­fra­dra­get for saue­kjøt­tet som ble eks­por­tert til Af­gha­ni­stan.

«Nor­tu­ra har be­kla­get de ne­ga­ti­ve ef­fek­te­ne eks­por­ten kan ha med­ført, og frem­hol­der at all vi­de­re eks­port til Af­gha­ni­stan via sel­ska­pet eller de­res dat­ter­sel­ska­per er stan­set. Det­te gjel­der for øv­rig også eks­port til and­re MUL-land», skri­ver Om­set­nings­rå­det i bre­vet.

Det pre­si­se­res at det ikke er lov å eks­por­te­re kjøtt man har fått fryse­fra­drag for.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.