Klov­ner sprer gle­de på syke­hjem

Ar­ne Berg­s­kås var et enes­te stort smil da Klokkeklov­ne­ne be­søk­te de­mens­av­de­lin­gen ved Gul­set syke­hjem.

Varden - - FOR­SI­DE -

Klokkeklov­ne­ne er for de­mens­av­de­lin­ger hva Syke­hus­klov­ne­ne er for barne­av­de­lin­ge­ne. På Gul­set syke­hjem ble det sang og lat­ter da klov­ne­ne duk­ket opp.

▶ Livs­er­far­ne an­sik­ter bry­ter ut i gode smil når Klokkeklov­ne­ne Ruth og Vi­va, Åsa Hal­ling­seter Løy­ning og Aase Magn­hild Sør­bø, går inn dø­ren til de­mens­av­de­lin­gen ved Gul­set syke­hjem.

Ar­ne Berg­s­kås byr opp til dans, Bjørn Strøm­me klap­per tak­ten og ut­bry­ter at det­te var hyg­ge­lig og Ing­frid Hog­stad går inn i en na­er dia­log med Ruth.

Hu­ma­ni­ta­er klov­ning

Klokkeklov­ne­ne er de litt mind­re kjen­te slekt­nin­ge­ne til Syke­hus­klov­ne­ne, som har spe­sia­li­sert seg på å nå fram til men­nes­ker med de­mens.

– Det er en litt ulik til­na­er­ming. Hos barn star­ter det ofte med le­ken før vi får kon­takt. Hos eld­re bør vi opp­ret­te kon­takt før vi in­vi­te­rer til lek, sier Åsa, som har er­fa­ring fra både syke­hjem og syke­hus.

Klokkeklov­ne­ne har be­søkt Gul­set et par gan­ger tid­li­ge­re. Fagsyke­plei­er Ida Aman­da Sø­der­holm sier de an­sat­te mer­ker stor for­skjell de da­ge­ne klov­ne­ne har va­ert på be­søk.

– Vi får se be­boer­ne på en helt

GLAD: Bjørn Strøm­me var im­po­nert av Klokkeklov­ne­ne, og skrøyt av sang­gle­den.

IM­PO­NERT: Ord­fø­rer Hed­da Foss Fi­ve fikk opp­le­ve Klokkeklov­ne­ne, og sier hun er im­po­nert over den kon­tak­ten de får hos be­boer­ne.

MØTE: Klov­ne­ne bru­ker god tid hos be­boer­ne som øns­ker kon­takt, som Ing­frid Hog­stad.

LAT­TER: An­ne Li­se Ol­sen fikk en god lat­ter sam­men med plei­er An­ne­li Evju Sol­vang og klov­nen Ruth (Åsa Hal­ling­seter Løy­ning).

DANS: Her får Ar­ne Berg­s­kås en dans med Klokkeklov­ne­ne Ruth og Vi­va (Åsa Hal­ling­seter Løy­ning og Aase

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.