Kul­da tøm­mer lag­re­ne for ved

Kul­da er gull verdt for dem som sel­ger ved. For nå er det ved­man­gel. Fle­re ved­sel­ge­re i Gr­en­land er tom­me.

Varden - - FOR­SI­DE - ▶ Jan Bjørn Ta­ran­rød jan.bjorn.ta­ran­rod@var­den.no

– Vi gikk tom­me i for­ri­ge uke. Det er tomt over alt, hø­rer jeg. Nå har vi bare noen få sek­ker igjen. De har vi holdt av til Pors­grunn kom­mu­nes so­sial­tje­nes­te – for­di vi har le­ve­rings­av­ta­le med dem. Det er helt tomt. Og jeg hø­rer det er tomt and­re ste­der også, sier Jørn Au­stad i Grep Pors­grunn.

Nes­te se­song

– Det er den vin­te­ren vi har hatt med lang­va­rig kul­de som gjør at vi er tom­me, sier Au­stad.

Ute i Flood­myr­vei­en på En­ger in­du­stri­felt er det bare rundt 25 sek­ker ved igjen.

– Dis­se kom­mer nok til å for­svin­ne i lø­pet av mars, el­ler de nes­te uke­ne. Vi had­de mas­se ved hele vei­en, men det er borte alt sam­men, sier Vi­dar Mat­hi­sen.

Meste­par­ten av veden som man ser på ar­beids­mar­keds­be­drif­ten er ikke salg­bar. Det er

nå nes­te se­songs ved blir la­get.

I Sil­jan har Sind­re Tovs­lid star­tet Sind­res ved­ser­vice sam­men med fa­ren Kje­til Tovs­lid. Beg­ge er i jobb og dri­ver med ved­salg bare som en hobby.

– Alt vi had­de la­get, var borte før jul, for­tel­ler Kje­til Tovs­lid.

– Vi har fak­tisk kjøpt litt ved fra for­skjel­li­ge ste­der for å ha noe å le­ve­re. Men nå be­gyn­ner det å gå tomt over alt.

Ven­ter bed­re salg

Veden de har stab­let opp i Sil­jan er for fersk til å sel­ges. Den tren­ger et års tør­king. Slik er det også hos ved­pro­du­sen­ten Svar­stad Ved i Surte­bo­gen i Bam­ble.

– Vi har in­gen­ting igjen, sier Gun­nar Svar­stad. – Det vi har lag­ret i Surte­bo­gen, er ikke klart for le­ve­ring før i au­gust.

– Bes­til­ler folk for lite ved når de skal for­be­re­de seg på vin­te­ren?

– Jeg vil ikke si det. De fles­te bes­til­ler nok ut fra hvor­dan for­ri­ge vin­ter var. Og da var det ikke så kaldt. Der­for ven­ter vi litt stør­re be­stil­lin­ger til høs­ten, sva­rer han.

En og en halv time

Fre­dag fikk Obs Bygg på Kjør­bekk inn en kon­tai­ner med rus­sisk ved.

– Det tok en og en halv time fra vi pak­ket den ut til vi var ut­solgt igjen, sier Hans-Kristan En­gen ved Obs Bygg.

– Har dere va­ert tom­me len­ge? – Vi kla­rer fort­satt å skaf­fe ved­brik­ket­ter. De kan va­ere vans­ke­lig å fyre opp for­di man bør bru­ke opp­ten­nings­ved. Og man må ikke fyl­le ov­nen med bri­ket­ter, for det blir vel­dig varmt av dem, sva­rer En­gen.

Og jo, de er tom­me for van­li­ge 40-li­ters ved­sek­ker.

– Vi trod­de vi had­de ord­net oss for vin­te­ren, men så kom snø­en og kul­da. Noen for­tel­ler at de­res egen ved er inne­snødd, så de kjø­per sek­ker, for­tel­ler En­gen.

– Da kan dere vel sel­ge en snø­fre­ser til dem, da?

– Nei, det går ikke. Det var vi tom­me for etter halv­an­nen uke, rø­per En­gen.

Solgt ved for 1,3 mil­lio­ner

Obs Bygg på Kjør­bekk har solgt ved for 1,3 mil­lio­ner kro­ner i ja­nu­ar og fe­bru­ar.

I hele fjor gikk det ut ved­sek­ker for 3,2 mil­lio­ner kro­ner. De kjø­pes hele året, og bru­kes i bål­pan­ner om som­mer­en og til peis­kos og fy­ring om vin­te­ren.

– Had­de vi hatt mer ved nå, had­de vi nok solgt mer også, tror En­gen.

EN AV DE SIS­TE: Det har va­ert gull­vin­ter for ved­sel­ger­ne. Erik Gjer­de hol­der en av de sis­te ved­sek­ke­ne til Grep.

NES­TE SE­SONG: Kris­ti­ne Ni­el­sen stab­ler i sekk. Den­ne veden kan de sel­ge først til høs­ten.

RE­SER­VERT: De sis­te sek­ke­ne er re­ser­vert til so­sial­tje­nes­ten. Ar­beids­le­der Vi­dar Mat­hi­sen an­slår at det er 25 sek­ker igjen.

KLØY­VER: Ru­ne Grøn­vold og Hen­ning Sjø­vei­en kløy­ver ved.

FOTO: JAN BJØRN TA­RAN­RØD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.