Nød­ven­dig med de­batt

Varden - - HAL­LO VAR­DEN -

▶ Ny­ere forsk­ning og fers­ke tall Af­ten­pos­ten har hen­tet inn, er in­gen god at­test for Nav og ar­bei­det med å få inn­vand­re­re fra So­ma­lia inn på ar­beids­mar­ke­det. «Me­nings­løst. Yd­my­ken­de. Vil­kår­lig. Ne­ga­tivt for selv­til­lit, mo­ti­va­sjon og til­tro til stor­sam­fun­nets in­sti­tu­sjo­ner» er opp­sum­me­rin­gen fra Fafo-fors­ker­ne Jon Hor­gen Fri­berg og Olav Elg­vin om so­ma­lie­res er­fa­rin­ger med Nav i en forsk­nings­ar­tik­kel fra 2016. De­res kon­klu­sjon er knall­hard: Nav-til­ta­ke­ne vir­ker ikke et­ter in­ten­sjo­nen. De sis­te 15 åre­ne er det gjen­nom­ført over 200.000 til­tak ret­tet mot so­ma­liere. Med sva­ert be­gren­set ef­fekt. Ett av ek­semp­le­ne er CV-kurs. – Hva er vit­sen? Til­by CV-kurs for an­alfa­be­ter som ikke kan sta­ve CV? spør so­ma­lis­ke Kaa­fi­yo Haji i avi­sen. Hun er alene­mor til fire og går vi­dere­gå­en­de for å bli helse­fag­ar­bei­der.

▶ Rundt 40.000 per­soner med so­ma­lisk bak­grunn bor i Nor­ge. De ut­gjør der­med den størs­te ikke-vest­li­ge grup­pen inn­vand­re­re i lan­det, iføl­ge Af­ten­pos­ten. For Ski­en (og Bam­ble) er te­ma­et spe­si­elt vik­tig: Den størs­te inn­vand­rer­grup­pen i fyl­kes­ho­ved­sta­den er nett­opp so­ma­liere. Det er, for ek­sem­pel, fem gan­ger så man­ge med so­ma­lisk bak­grunn i Ski­en, som i Tøns­berg. Det er helt ve­sent­lig å er­kjen­ne at Ski­en har ut­ford­rin­ger med, re­la­tivt sett, høy le­dig­het og en høy an­del men­nes­ker med so­sial­hjelp som vik­tigs­te inn­tekts­kil­de. Barne­fat­tig­dom er ut­bredt. Det sis­te vi bør gjø­re, er å ge­ne­ra­li­se­re og trek­ke fram so­ma­liere som en «pro­blem­grup­pe». Det er imid­ler­tid mye som ty­der på at det er nød­ven­dig med en of­fent­lig de­batt om te­ma­et. Vi tror at man­ge med so­ma­lisk bak­grunn øns­ker å bi­dra og del­ta, men de har and­re for­ut­set­nin­ger. Det er grunn til å spør­re seg om det­te tas hen­syn til i stor nok grad.

Tom Erik Thor­sen Sjef­re­dak­tør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.