Høy­ere strøm­pri­ser

Varden - - HAL­LO VAR­DEN -

Le­ser at strøm­pri­se­ne skal sti­ge til him­mels og vel så det. Sam­ti­dig går strøm­sel­ska­pe­ne med mil­li­ard­over­skudd.

Lav­spent­lin­je­ne for­svin­ner i vårt over­grod­de land og folk sit­ter uten strøm i dage­vis.

«Kaf­fe lat­te-ma­fia­en» lu­rer på om vi ikke skal for­by ved­fy­ring på grunn av for­urens­ning. Er det blitt slik at når bank­kon­to­en ren­ner over, blir hjer­nen tømt?

De som har minst, kom­mer til å mer­ke pris­øk­nin­gen mest som van­lig. God so­sial­po­li­tikk igjen? Strøm­kun­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.