Den sto jo le­dig li­ke­vel

Varden - - DA­GENS BIL­DE - Per Ar­ne Renne­straum jour­na­list

Le­dig­gang er ro­ten til alt ondt, men jeg tror også le­di­ge par­ke­rings­plas­ser for for­flyt­nings­hem­me­de kan lage krøll. For ek­sem­pel var det ny­lig en som «bare skul­le en tur inn­om» et sted her i Pors­grunn. Jeg tror ikke vi skal si hvor, for da er det nok no­en som kan kjen­ne ham igjen. Men han sat­te alt­så fra seg bi­len på en han­di­kap­plass. Man blir jo litt be­kym­ret når man plut­se­lig opp­le­ver at en sprek per­son plut­se­lig blir for­flyt­nings­hem­met. Had­de han fått urin­sy­re­gikt al­le­re­de i 30-åre­ne? El­ler var det enda ver­re: Ak­se­le­re­ren­de hjul­beint­het? Men han var hel­dig­vis frisk. «Den plas­sen sto jo le­dig li­ke­vel», unn­skyld­te han seg med. Som om jeg had­de noe med det! Par­ke­rings­vak­ter kan and­re va­ere. Folk høyt oppe i kom­mu­nen, for ek­sem­pel. Men det er ikke til å stik­ke un­der en stol at jeg nevn­te at han var på­fal­len­de sprek til å par­ke­re så­pass usunt. Det er klart det er fris­ten­de å leg­ge be­slag på en helt le­dig par­ke­rings­plass som er skred­der­sydd for dem som ikke kan gå så langt. Vi vet jo alle at de ofte står tom­me. Men på den and­re si­den er jo også det vit­sen med å re­ser­ve­re noe som helst. Det skal stå tomt i på­ven­te av at det skal bru­kes. Ikke rart det kos­ter 900 kro­ner å la do­ven­ska­pen føre til tra­fi­ka­le kjelt­ring­stre­ker.

Jeg les­te at «der­som du har ut­ford­rin­ger knyt­tet til å be­ve­ge deg over lan­ge strek­nin­ger, kan du få en spe­si­ell til­la­tel­se.» For øv­rig er det for­skjell på en for­flyt­nings­hem­met og en for­flyt­nings­hem­men­de. Akku­rat det kan jeg ikke få gjen­tatt nok gan­ger, selv om det­te er førs­te gang det nev­nes her i spal­ta. En for­flyt­nings­hem­men­de er en som står i vei­en slik at and­re ikke får for­flyt­tet seg. Det fin­nes in- gen egne par­ke­rings­be­vis for den slags grup­per. I så fall bør det va­ere en ord­ning knyt­tet opp mot par­ke­rings­plas­ser som lig­ger langt unna folk. Og nes­ten uten bil­vei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.