Vil ikke ha kirke­asyl

Varden - - NY­HE­TER -

Et­ter at en af­ghansk små­barns­fa­mi­lie som på­be­rop­te seg kirke­asyl ble på­gre­pet på Stord fre­dag, har de­bat­ten om kirke­asyl blus­set opp. Nå vil Frp skro­te ord­nin­gen.

Frp me­ner sa­ken vi­ser at ord­nin­gen med kirke­asyl bur­de av­skaf­fes.

– Kirke­asyl har ut­spilt sin rol­le. Før var kirke­asyl en måte for kir­ken å iva­re­ta folk uten retts­sik­ker­het. I dag er vi i en helt an­nen si­tua­sjon, sier inn­vand­rings­po­li­tisk tals­mann i Frp, Jon Helg­heim, på Po­li­tisk kvar­ter på NRK tirs­dag.

Han me­ner kirke­asyl un­der­gra­ver asyl­in­sti­tut­tet og me­ner det et­ter hvert har blitt en prak­sis at folk får bli i Nor­ge hvis de har klart å opp­hol­de seg her len­ge selv uten gyl­dig grunn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.