Man­nen får ald­ri kjø­re bil igjen

Varden - - NY­HE­TER -

En 46 år gam­mel mann må sone 120 da­ger i feng­sel et­ter ved å ha kjørt bil i nar­ko­tika­på­vir­ket til­stand.

Man­nen mis­ter også ret­ten til å kjø­re bil for all­tid og må i til­legg be­ta­le 20.000 kro­ner i bot, fram­kom­mer det i en fersk doms­slut­ning fra Aust-Tele­mark ting­rett. Doms­slut­nin­gen er en fel­les­dom med en doms­slut­ning fra den sam­me ting­ret­ten i mars for to år si­den.

For­brøt seg tid­lig i prøve­ti­den

Den gang ble 46-årin­gen dømt til 90 da­gers feng­sel hvor­av 60 da­ger ble gjort be­tin­get og med en prøve­tid på to år. Bak­grun­nen for dom­men var blant an­net lege­mid­del­lo­vens for­bud mot bruk av nar­ko­ti­ka og to over­tre­del­ser av vei­tra­fikk­lo­vens for­bud mot å føre mo­tor­vogn i på­vir­ket til­stand.

Bare tre må­ne­der sei­ne­re – na­er­me­re be­stemt 20. juni 2016 – ble man­nen på nytt tatt i å kjø­re bil i nar­ko­på­vir­ket til­stand. Bil­tu­ren hans den gang stop­pet i No­me. Det ble på­vist at han var på­vir­ket av am­fe­ta­min, THC og bu­pre­nor­fin.

Fikk av­kor­tet dom­men

Kjø­rin­gen før­te til et tra­fikk­uhell hvor bi­len man­nen kjør­te end­te uten­for vei­en og der­et­ter kra­sjet inn i en stein­vegg. Man­nen var da tid­lig i sin idøm­te prøve­tid. Med til his­to­ri­en hø­rer også at man­nen nå er dømt for opp­be­va­ring av nar­ko­ti­ka. 46-årin­gen avga en ufor­be­hol­den til­stå­el­se da den sam­men­sat­te sa­ken ny­lig var oppe i ting­ret­ten. Den lan­ge saks­be­hand­lings­ti­den og 46-årin­gens til­stå­el­se gjør at fel­les­dom­men blir av­kor­tet med 30 da­ger. Den ube­tin­ge­de feng­sels­dom­men for man­nen blir der­med 120 da­ger.

▶ Andreas Sol­tvedt

FOTO: ANDREAS SOL­TVEDT

DØMT: Tinn­dø­len får ald­ri mer kjø­re fø­rer­kort­plik­tig mo­tor­vogn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.