Tu­se­ner får øk­ning i ei­en­doms­skat­ten

Den­ne uka får inn­byg­ger­ne i Ski­en vite hva de skal be­ta­le i ei­en­doms­skatt for 2018.

Varden - - NY­HE­TER - Nils.skum­s­voll@var­den.no

▶ Ski­en kom­mu­ne har tak­sert ca. 18.000 ei­en­dom­mer, to­talt mer en 32.000 hus, som grunn­lag for be­reg­ning av ei­en­doms­skatt.

Sen­des ut den­ne uken

Ved­taks­bre­vet sen­des ut den 28. fe­bru­ar, og vil sann­syn­lig­vis dum­pe ned i post­kas­se­ne fre­dag el­ler man­dag.

Der står det opp­lyst fakta­opp­lys­nin­ger om ei­en­dom­men din, den ved­tat­te ei­en­doms­skatte­taks­ten, skjønns­mes­sig vur­de­ring, selve be­reg­nin­gen av skat­ten og hva du fak­tisk en­der opp med å måt­te be­ta­le.

For­ven­ter kla­ger

Bygge­saks­sjef Hall­stein Bast for­ven­ter stor på­gang fra inn­byg­ge­re som har spørs­mål knyt­tet til taks­ten, el­ler øns­ker å kla­ge de kom­men­de da­ge­ne. Han opp­ford­rer folk til å set­te seg godt inn i in­for­ma­sjo­nen som føl­ger med bre­vet, som blant an­net be­skri­ver pro­ses­sen rundt fast­set­tel­sen av taks­te­ne.

– Alle må for­ven­te en end­ring, og grovt reg­net be­tyr det at ca. halv­par­ten går opp, mens de and­re na­tur­lig nok går ned. Det skal mye til at in­gen­ting er end­ret si­den for­ri­ge tak­se­ring, sier han.

Det er nem­lig nå du har an­led­ning til å kom­me med spørs­mål og en even­tu­ell kla­ge på taks­ten som vil gjel­de i man­ge år fram­over.

– Vi opp­ford­rer folk til å set­te seg godt inn i in­for­ma­sjo­nen som dan­ner grunn­la­get for be­reg­nin­ge­ne vi har gjort, sier Bast til Var­den, og un­der­stre­ker at alle har rett til å kla­ge på ved­ta­ke­ne.

– Er dere for­be­redt på en klage­storm?

– Jeg vil kan­skje ikke bru­ke or­det storm, men at man­ge har spørs­mål og inn­si­gel­ser reg­ner vi med. Det er helt na­tur­lig. Der­for har vi også lagt vekk and­re opp­ga­ver den kom­men­de pe­rio­den for å hånd­te­re hen­ven­del­se­ne i tett sam­ar­beid med ser­vice­av­de­lin­gen vår.

Det fin­nes klage­skje­ma både di­gi­talt og som ved­legg til bre­vet som sen­des ut. Fris­ten for å kla­ge er satt til seks uker.

Det er også mu­lig å søke om re­duk­sjon el­ler etter­gi­vel­se for dem som har lav be­ta­lings­evne. Det­te kan gjø­res et­ter 1. mai på kom­mu­nens nett­si­der.

Delt opp i ter­mi­ner

Ei­en­doms­skat­ten er for­delt på tre fak­tu­ra­er. I 2018 vil for­fal­let på dis­se va­ere 20. juni, 20. ok­to­ber og 1. de­sem­ber.

Taks­te­ne for den en­kel­te ei­en­dom var ikke klar til førs­te ut­sen­del­se av kom­mu­na­le av­gif­ter. Førs­te fak­tu­ra var der­for uten ei­en­doms­skatt i år. ▶ Nils Skum­s­voll

FOR­VEN­TER STOR PÅ­GANG: Bygge­saks­sjef i Ski­en kom­mu­ne, Hall­stein Bast og kol­le­ga­ene Bar­bro Aas­land og Ås­hild Ross­bach for­ven­ter no­en te­le­fo­ner og hen­ven­del­ser de kom­men­de da­ge­ne. De­ne uka får inn­byg­ger­ne i Ski­en vite hva de skal be­ta­le i ei­en­doms­skatt.

GRUN­DIG TIL VERKS: Her er takst­mann Søl­ve Hå­tveit i gang med tak­se­ring høs­ten 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.