Vil flyt­te fle­re bom­sta­sjo­ner

By­par­ti­ets for­mann­skaps­med­lem og gruppe­le­der To­mas Bak­ken støt­ter Aps for­slag om å flyt­te bom­men i Lens­manns­da­len, men øns­ker bom­men på Fal­kum­brua flyt­tet sam­ti­dig.

Varden - - NY­HE­TER - Tore.svar­ve­rud@var­den.no

▶ – Vil Ap flyt­te bom­men i Lens­manns­da­len er vi gjer­ne med på for­sla­get. Og vi vil gjer­ne frem­me vårt for­slag om å flyt­te bom­men på Fal­kum­brua til Sems­my­re­ne på nytt, sier To­mas Bak­ken, gruppe­le­der for By­par­ti­et.

Ski­en Aps års­møte ved­tok ny­lig at bom­punk­tet i Lens­manns­da­len bør flyt­tes sør­over til Bjørn­stad, der det sto en bom­sta­sjon på 1990-tal­let. Grun­nen er at bom­men står midt i by­de­len Toll­nes-Kly­ve.

Eni­ge med Ap

– Vi er eni­ge. Men vi tok tid­li­ge­re opp bom­men på Fal­kum­brua. Den sten­ger Gul­set og Skot­foss ute fra hele res­ten av Gr­en­land. Vi fore­slår å flyt­te den til Sems­myra nord i byen. Ar­gu­men­te­ne er minst like re­le­van­te for den bom­men som for Lens­manns­da­len. Men når vi tok opp den i Hoved­ut­valg for tek­nisk sek­tor (HOTS) var alt helt umu­lig. Der­som Ap me­ner det ikke er så umu­lig å flyt­te bom­men i Lens­manns­da­len, må det gå an å flyt­te også den på Fal­kum­brua.

I Var­den tirs­dag sa Pors­grunns ord­fø­rer Ro­bin Kåss (også han Ap) seg full­sten­dig uenig med Ski­en Aps ved­tak.

Tak for tun­ge

Tirs­dag had­de Ski­en for­mann­skap oppe sa­ken om inn­fø­ring av pas­se­rings­tak og ra­batt for bom­brik­ke for tun­ge kjøre­tøy i bom­rin­gen i Gr­en­land. Det ble en­stem­mig ved­tatt, et­ter en kort de­batt.

Åse Gro Bak­ke (SV) po­eng­ter­te at hun ikke så på det­te som noe miljø­bil­til­tak, etter­som det vil gjø­re bru­ken av tun­ge kjøre­tøy ri­me­li­ge­re. Høy­res Jan Ter­je Ol­sen svar­te at det var det hel­ler ikke ment som. Det er et til­tak for å leg­ge for­hol­de­ne bed­re til ret­te for na­e­rings­li­vet.

Ved­ta­ket i Ski­en er en del av en na­sjo­nal stan­dar­di­se­ring av reg­ler og ra­batt­ord­nin­ger i bom­penge­ord­nin­ger.

▶ Tore Svar­ve­rud

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

FÅR STØT­TE: Ski­en Ar­bei­der­par­ti vil flyt­te bom­punk­tet på Toll­nes. By­par­ti­et ser mu­lig­he­ten for å få flyt­tet fle­re bom­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.