Ny idretts­plan ut på hø­ring

Varden - - NY­HE­TER -

▶ En ny kom­mune­del­plan for kul­tur, idrett og fri­lufts­liv er un­der ar­beid. Den skal leg­ges ut til of­fent­lig etter­syn i mai/juni og vil få en roms­lig hø­rings­frist si­den man­ge fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner og lag er lite ak­ti­ve om som­mer­en. Tirs­dag ble for­mann­ska­pet ori­en­tert om ar­bei­det med pla­nen. Ski­en et godt ut­styrt med idretts­an­legg, og har ikke be­hov for noen stor­sat­sing på det­te fel­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.