Får byg­ge høy­ere, men kan ikke for­and­re fa­sa­den for mye

Varden - - NY­HE­TER -

▶ Ja til en eks­tra eta­sje, men nei til sto­re fa­sade­end­rin­ger i det tid­li­ge­re SKK-byg­get i St­or­gata 159:

Po­li­ti­ker­ne dis­ku­ter­te i går kveld prin­sip­pe­ne for det som skal bli 40 nye lei­lig­he­ter i et aer­ver­dig bygg midt i sen­trum. Mi­ris Ei­en­dom har kjøpt det gam­le kon­tor­byg­get og har lagt fram mildt sagt om­strid­te pla­ner for det som skal bli nye Floode­går­den.

Et po­li­tisk fler­tall kan strek­ke seg til en fem­te eta­sje, så len­ge den er til­bake­truk­ket. Men po­li­ti­ker­ne vil va­ere sva­ert stren­ge med fa­sade­end­rin­ger. Mot St­or­gata kan Mi­ris Ei­en­dom tro­lig bare glem­me å byg­ge bal­kon­ger.

Ro­bert Wel­fler (Frp) sa det er vik­tig at po­li­ti­ker­ne ikke skrem­mer bort en se­riøs ut­byg­ger, og men­te Mi­ris bur­de få gjen­nom­slag for sine pla­ner. Tri­ne Stor­da­len (By og Na­er) var enig. – Det er et spen­nen­de og spen­stig til­tak. Byg­get fram­står ikke som vel­dig pent i dag.

Men de to fikk ikke støt­te for sitt syn hos de øv­ri­ge i ut­val­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.