Gir bort pen­ge­ne

– Si­den vi solg­te så fan­tas­tisk i fjor, har vi mu­lig­he­ten til å gjø­re det­te i år, sier John Olav Gjel­stad i Gaute­fall­tom­ter.

Varden - - NY­HE­TER -

▶ Ved Ryt­ter­spran­get, hytte­fel­tet ved al­pin­bak­ken på Gautefall, står det nå opp­ført et stort skilt på en bygge­klar tomt.

«AUKSJON. GI BUD NÅ» he­ter det på skil­tet, med lo­go­en til Røde Kors.

Byg­ger 50 hyt­ter i år

Det er John Olav Gjel­stad i Gaute­fall­tom­ter AS som sel­ger tom­ta, og gir sum­men til Dran­ge­dal Røde Kors.

Auk­sjo­nen går fram til 31. mars, påske­af­ten. Fore­lø­pig sis­te bud er på 310.000 kro­ner.

Gjel­stad ei­er hele Ryt­ter­spran­get, og solg­te i fjor 40 hytte­tom­ter. I år byg­ges det 50 nye hyt­ter i fel­tet.

– Jeg tenk­te jeg at vi skul­le gi øko­no­misk støt­te til noen som for­tje­ner det, før jeg blir gjer­rig igjen, sier han lat­ter­mildt.

In­ves­to­ren har etter sin inn­tre­den på hytte­mar­ke­det på Gautefall blitt sa­er­lig im­po­nert over fri­vil­lig­hets­ar­bei­det det lo­ka­le Røde Kors-korp­set leg­ger ned hver se­song.

Nå vil han gi til­ba­ke. Salgs­sum­men går uav­kor­tet til Røde Kors.

Gaute­fall­tom­ter tar meg­ler­kost­na­der, og do­ku­ment­av­gif­ten må kjø­pe­ren be­ta­le selv, som van­lig prak­sis.

Helt fan­tas­tisk

In­ne på Røde Kors-hyt­ta på Gautefall føl­ger korps­le­der Jørn Kris­ten­sen med på auk­sjo­nen.

– Det er helt fan­tas­tisk at Gjel­stad gjør det­te, og det er en vel­dig fin an­er­kjen­nel­se av job­ben vi gjør, sier han.

Gjel­stads øns­ke er at Røde Kors-hyt­ta, som ble opp­ført i 1963, ut­bed­res og pus­ses opp for pen­ge­ne.

– Det­te er en for­ening som job­ber gra­tis helg etter helg. Vi må ikke ta den vik­ti­ge job­ben de gjør for gitt. Det er de som er de sto­re hel­te­ne her, ikke jeg.

– Hvis vi kan gjø­re lo­ka­le­ne de­res mer lu­kra­ti­ve, vil det kan­skje bli enk­le­re å re­krut­te­re nye med­lem­mer, sier Gjel­stad.

En møte­plass for man­ge

Røde Kors-hyt­ta på Dran­ge­dal fun­ge­rer også som et lo­kalt for­sam­lings­lo­ka­le, hvor dø­ra står åpen og ny­trak­tet kaf­fe står klar.

Ofte er det ny­stek­te vaf­ler å få der også. Sam­ban­det står på, og de er kla­re døg­net rundt for å ryk­ke ut for å hjel­pe tu­ris­ter i naer­om­rå­det.

– Med dis­se pen­ge­ne blir det hvert fall nytt bad og do, sier Kris­ten­sen for­nøyd.

▶ Le­na Beathe Arne­berg

FOTO: GAUTE­FALL­TOM­TER

TOMT: Hytte­tom­ta lig­ger ute på auksjon. Pen­ge­ne for tomte­sal­get går til Røde Kors i Dran­ge­dal.

SPENT: Jørn Kris­ten­sen, korps­le­der i Dran­ge­dal Røde Kors.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.