LO-fa­mi­li­en vars­ler kamp for bed­re pen­sjon

LO tru­er for førs­te gang på ti år å med stor­streik i pri­vat sek­tor for å få gjen­nom bed­re pen­sjon, høy­ere lønn og krav knyt­tet til kost, lo­sji og rei­se.

Varden - - NY­HE­TER -

– I det­te opp­gjø­ret skal hele LO stå sam­let – en for alle, alle for en, fast­slo LO-le­der HansChris­ti­an Gab­ri­el­sen til run­gen­de ap­plaus, da re­pre­sen­tant­skaps­mø­tet tirs­dag ved­tok å gå for et sam­ord­net opp­gjør for førs­te gang på ti år.

Det in­ne­ba­erer at bror­par­ten av med­lems­mas­sen i LO-NHO­om­rå­det, na­er­me­re 200.000 med­lem­mer, po­ten­si­elt kan tas ut i streik der­som det blir brudd i de kom­men­de for­hand­lin­ge­ne.

– Det­te bør va­ere et kraf­tig sig­nal til ar­beids­gi­ver­si­den for å få til løs­nin­ger, fast­slår Gab­ri­el­sen over­for NTB.

Sist gang det var stor­streik i pri­vat sek­tor, i 2000, ble to­talt 93.000 med­lem­mer tatt ut i streik.

Fel­les­for­bun­det snud­de

Gab­ri­el­sen sier ho­ved­kra­ve­ne til LO er av en slik ka­rak­ter at det var nød­ven­dig med et sam­ord­net opp­gjør i år. Or­ga­ni­sa­sjo­nen kre­ver at hul­le­ne i da­gens AFP-ord­ning tet­tes samt til­leggs­ord­nin­ger for sli­ter­ne og de som ikke kla­rer å stå i jobb len­ger enn til 62 år. På top­pen kom­mer krav om pen­sjon­s­opp- tje­ning fra førs­te kro­ne, for alle stil­lings­an­de­ler og fra 13 år. LO kre­ver vi­de­re en real­lønns­øk­ning for alle, samt krav som sik­rer at ar­beids­gi­ver dek­ker mer­ut­gif­ter til kost, lo­sji og rei­se for ar­beids­ta­ke­re som sen­des på opp­drag.

At LO skul­le lan­det på et sam­ord­net opp­gjør var ikke opp­lagt. Det mek­ti­ge Fel­les­for­bun­det ved­tok tid­li­ge­re i vin­ter at de øns­ket et for­bunds­vist opp­gjør for å kjem­pe fram sin ho­ved­sak –krav knyt­tet til rei­se, kost og lo­sji.

For­bunds­le­der Jørn Eg­gum var ty­de­lig på at den enes­te grun­nen til at han nå har snudd, er for­sik­rin­ge­ne han har fått fra LO-le­del­sen og sek­re­ta­ria­tet om at dis­se kra­ve­ne skal lø­ses i årets opp­gjør – og at alle for­bun­de­ne er inn­stilt på å gå til streik for å få det gjen­nom.

Eg­gums snu­ope­ra­sjon ble hyl­let av de and­re for­bunds­le­der­ne som har kjem­pet for et sam­ord­net opp­gjør, med Han­del og Kon­tor-le­der Tri­ne Li­se Sund­nes i spis­sen.

– La det ikke va­ere noe tvil: Vi i HK stå skul­der ved skul­der med Fel­les­for­bun­det helt til du får det du vil ha i rei­se, kost og lo­sji, Jørn, det er vår hil­sen til Ma­jor­stua, sa Sund­nes, med hen­vis­ning til adres­sen til mot­par­ten NHO.

– Jeg lo­ver deg, Jørn, er det bare den sa­ken de­res om kost og lo­sji, så skal vi ta den figh­ten alle sam­men helt til vi har vun­net, om vi så skal sul­te dem ut og stop­pe mat­for­sy­nin­gen, fulg­te for­bunds­le­der i Na­e­ring­sog ny­tel­ses­ar­bei­der­for­bun­det, Jan-Egil Pe­der­sen, ild­fullt opp.

- Ram­mer nors­ke ar­beids­ta­ke­re

Eg­gum sier kam­pen om kost, rei­se og lo­sji hand­ler om et an­sten­dig ar­beids­liv.

– Helt si­den verfts­over­ens­koms­tens fød­sel i 1907 har det va­ert en selv­føl­ge­lig at ar­beids­gi­ver dek­ker mer­kost­na­de­ne og ulem­per ved å bli sendt bort for å job­be. I dag er ikke det en selv­føl­ge. Dess­ver­re opp­le­ver vi alt­for ofte at ar­beids­ta­ke­re an­set­tes i det som i rene post­kasse­be­drif­ter, etab­lert på et ar­beids­sted, slik at det ikke blir dek­ket rei­se, kost og lo­sji og hel­ler ikke gitt bort­e­til­legg, ut­gif­te­ne vel­tes over på de an­sat­te. Tid­li­ge­re var det­te noe som mest gjaldt ar­beids­ta­ke­re fra Øst-Euro­pa, men nå ser vi at ram­mes det sta­dig fle­re nors­ke ar­beids­ta­ke­re, sa Eg­gum.

Iføl­ge Eg­gum ut­gjør prak­si­sen også en urett­mes­sig kon­kur­ranse­vrid­ning som ram­mer se­riø­se be­drif­ter og lo­kalt ar­beids­liv.

FOTO: CORNE­LI­US POP­PE, NTB SCAN­PIX

PEN­SJONS­KAMP: LO-le­der Hans-Chris­ti­an Gab­ri­el­sen sam­ler hele LO-fa­mi­li­en i pri­vat sek­tor til kamp for bed­re pen­sjon og høy­ere lønn i årets ta­riff­opp­gjør. Her, med le­der i Fel­les­for­bun­det, Jørn Eg­gum, det un­der re­pre­sen­tant­skaps­mø­tet i LO i Fol­kets Hus tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.