– Odd er et unikt verk­tøy

Ter­je Ri­is-Jo­han­sen var på­dri­ve­ren for sam­ar­beids­av­ta­len mel­lom Odd og Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne i 2012. Nå sit­ter han på mot­satt side av bor­det.

Varden - - SPORT - ▶ Tom Ar­ne Bor­ger­sen tom.ar­ne.bor­ger­sen@var­den.no

Un­der tirs­da­gens års­møte i Odds Ball­klubb ble han valgt inn som styre­med­lem i det nye Odd-sty­ret.

– Odd er et unikt verk­tøy for Tele­mark, og jeg er glad for å kun­ne job­be med det­te, og kan­skje ut­vik­le det vi­de­re, den­ne gang fra Odd-si­den, sier Ter­je Ri­is-Jo­han­sen.

Sam­men med Tri­ne Ri­is Gro­ven er han Odd-sty­ret nye fjes for 2018.

Vik­tig for Tele­mark

– For det førs­te er fot­ball vik­tig, og det me­ner jeg al­vor­lig. Hvis man ser på hva folk bryr seg om, så vi­ser det seg at fot­ball er en vik­tig ting. At Odd lyk­kes, det er vik­tig for Tele­mark, me­ner den tid­li­ge­re fyl­kes­ord­fø­re­ren.

Han var en av ar­ki­tek­te­ne bak sam­ar­beids­av­ta­len med Odd da den ble un­der­skre­vet i 2012.

– Det har va­ert en tøff vei å gå, og jeg har fått mye kjeft opp gjen­nom ti­den. Der­for var det en stor opp­le­vel­se da del to av sam­ar­beids­av­ta­len ble un­der­skre­vet, og det vis­te seg at det var langt stør­re enig­het om at det­te er rik­tig, leg­ger han til.

Han hå­per og tror at han kan bi­dra med kom­pe­tan­sen sin inn mot idrett og folke­helse.

– Det Odd be­tyr for forlk flest i Tele­mark, er unikt. Der­for er Odd et unikt verk­tøy, me­ner han.

En­stem­mig valgt

En­stem­mig ble den tid­li­ge­re fyl­kes­ord­fø­re­ren og stats­rå­den valgt inn. Le­der Trond Hauk­vik får med seg det­te sty­ret: Ma­rit Kittil­sen (nest­le­der), Øystein Slem­dal, Le­ne S. Ols­son, Cas­per Holm­berg, Ter­je Ri­is-Jo­han­sen, Tri­ne Ri­is Gro­ven og Li­ne M. Refs­dal (de to sis­te vara­med­lem­mer) i sty­ret.

– Det er et sty­re det blir spen­nen­de å job­be med, sa Hauk­vik til års­mø­tet etter val­get.

Hauk­vik og sty­ret fikk ban­ket gjen­nom et hyg­ge­lig regn­skap og et stram­me­re bud­sjett for 2018, og kon­klu­der­te med at Odds øko­no­mi er sunn.

– Vi gjen­nom­før­te et godt år med et over­skudd, som man kan­skje skul­le hå­pet var enda stør­re på grunn av spil­ler­salg. Nå er det slik at man må reg­ne spille­ssalg som en stør­re og vik­ti­ge­re del av drift frem­over. Der­for skal vi va­ere for­nøy­de med årets re­sul­tat, sa Hauk­vik til års­mø­tet.

Drifts­inn­tek­te­ne for kon­ser­net «Odds Ball­klubb», som in­klu­de­rer Odd Sta­dion Vest AS, og Gr­en­land Fot­ball AS ble 87.088.349 mil­lio­ner kro­ner.

Drift- og fi­nans­kost­na­de­ne ble til sam­men 82.434.201 mil­lio­ner. Der­med ble over­skud­det 4.654.148 mil­lio­ner kro­ner.

Odds drifts­inn­tek­ter had­de en li­ten ned­gang fra 2016. Da var sum­men 86.876.548.

Bud­sjet­tet stram­mes inn, spe­si­elt med tan­ke på at Odd ik­ke spil­ler europa­cup den kom­men­de se­son­gen. Det sty­res mot et lite un­der­skudd i 2018, men for­ven­ter at Odds Ball­klubbs lik­vi­di­tet økes yt­ter­li­ge­re nes­te år.

– Det er so­lid og vik­tig fram­over, me­ner Hauk­vik.

ER UNIK: Ter­je Ri­is-Jo­han­sen me­ner at Odds po­si­sjon i Tele­mark er unik. Det har han sett fra fyl­kes­kom­mu­nal side, og det skal han ar­bei­de med i Odds sty­re de nes­te to å rene. Inn­felt er Odds sty­re: Li­ne M. Refs­dal (t.v.), Le­ne S. Ols­son, Øystein Slem­dal, Trond D. Hauk­vik (le­der), Ma­rit Kittil­sen (nest­le­der), Cas­per Holm­berg, Tri­ne Ri­is Gro­ven og Ter­je Ri­is-Jo­han­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.