Jak­ter svensk an­greps­spil­ler

Har 30 mål på 86 elite­kam­per de sis­te fire se­son­ge­ne.

Varden - - SPORT - Sport@var­den.no

▶ Var­den er kjent med at den svens­ke an­gri­pe­ren Omar Eddahri (27), som gikk kon­trak­ten ut i Eskil­stu­na i 2017, er en av tre-fire spil­le­re Odd er i dia­log med.

– Vi er i dia­log med tre-fire spil­le­re, i for­skjel­li­ge po­si­sjo­ner. Hvem de spil­le­ren er kom­men­te­rer jeg ikke, sier tre­ner Dag-Eilev Fa­ger­mo, som man­dag hå­pet at han kun­ne få napp på en av spil­ler­ne tid­lig den­ne uken.

Fle­re po­si­sjo­ner

Odd-tre­ne­ren ser tro­lig på 27-årin­gen som en kant­spil­ler, selv om han kan be­kle fle­re po­si­sjo­ner.

Iføl­ge aft­on­bla­det. se kom Eddahri til AFC Eskil­stu­na 2014. 27-årin­gen var en nøk­kel­spil­ler da klub­ben uven­tet ryk­ket opp i All­svenskan, og han har va­ert en vik­tig spil­ler i kam­pen om å bli va­eren­de i den svens­ke elite­se­ri­en – fram til i fjor.

Da hav­net de sist med 20 po­eng på 30 kam­per, og ryk­ket der­med ned i «Su­pe­ret­tan», som e rnivå to i Sve­ri­ge.

Bos­man

Ed­dahris av­ta­le med Eskil­stu­na gikk ut ved nytt­år. Før se­son­gen var fer­dig vars­let han klub­ben at han ikke vil­le sig­ne­re en ny av­ta­le. Da sva­ret klub­ben med å set­te han ut av la­get for­di de vil­le bru­ke spil­le­re som skul­le va­ere med vi­de­re.

– Jeg tror ikke le­del­sen i den­ne klub­ben rik­tig har for­stått hva man har gjort for klub­ben, og hvor len­ge jeg har va­ert med. Der­for sy­nes jeg ikke at det skal bety noe om man skal va­ere med vi­de­re, el­ler ikke, sier

Eddahri til aft­on­bla­det.se, og fort­set­ter: – Jeg er ikke bit­ter, det er mer trist et­ter alt jeg har gjort, Men fot­ball er bu­si­ness.

▶ Nils-Tore Ol­sen og Tom Ar­ne Bor­ger­sen

FOTO: NTB SCAN­PIX

ETTER­TRAK­TET: Omar Eddahri er en av spil­ler­ne Odd er i dia­log med. Den svens­ke an­greps­spil­le­ren er øns­ker av fle­re, blant an­net IFK G öte­borg og Djur­gå rden.

SIER LITE: Dag-Eilev Fa­ger­mo vil si lite om spil­ler­jak­ten, for­uten at de er i dia­log med tre-fire spil­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.