Slår på stor­trom­ma

26. mai bra­ker det løs med Bar­nas Dag for 70. gang. Den­ne gan­gen er det eks­tra fo­kus på trygg­het, sik­ker­het og mil­jø.

Varden - - FOLK - ▶ Ragn­hild Jo­han­sen ragn­hild.jo­han­sen@var­den.no

Det blir fest­dag både til lands og til vanns, for ikke å si på hjul. Alle gode kref­ter har slått seg sam­men for å lage en kjempe­fest for un­ge­ne, men al­ler først må årets tema på plass.

– Fris­ten er 9. mars, sier Chris­ter Hal­vor­sen, dag­lig le­der i Bar­nas Dag. Han opp­ford­rer alle små og sto­re med en el­ler an­nen til­knyt­ning til en barne­hage, å fore­slå et tema for årets opp­tog, men i år skal tema hol­de seg in­nen­for trygg­het, sik­ker­het og mil­jø.

Det be­tyr at alt man kan kom­me på som kan fav­ne dis­se tre be­gre­pe­ne kan bli til et tema for det­te sto­re barne­ar­ran­ge­men­tet.

Alle sier ja

I år skjer det mye. På Pors­grunns­elva mel­lom AElve­spei­let og Cen­trum­går­den vil en helt ny red­nings­skøy­te lig­ge ved si­den av både den elds­te og selv­sagt Elias. Red­nings­sel­ska­pet har lo­vet å kom­me, så det blir helt sik­kert mu­lig­he­ter for de små til å kom­me seg på van­net.

Dess­uten kom­mer det både brann­menn og po­liti­menn med nye og gam­le bi­ler, og kan­skje kom­mer det en po­liti­båt og noen po­liti­hun­der i til­legg.

– Det av­hen­ger av om de har ka­pa­si­tet, men de er in­vi­tert, og alle har tak­ket ja, sier Odd Ha­rald Ol­sen, styre­le­der i Bar­nas Dag. Han hå­per mel­lom 30- og 40.000 små og sto­re duk­ker opp på den sto­re da­gen i slut­ten av mai.

– I fjor had­de vi bare 25.000 be­sø­ken­de, men det var en lør­dag i pin­sen, så vi hå­per på et mye bed­re re­sul­tat i år, sier han.

Man­ge kon­kur­ran­ser

Som all­tid vil den som vin­ner tema-kon­kur­ran­sen få en pre­mie. I år er det en trans­port­syk­kel med plass til fire til seks barn, litt etter som hvor gam­le de er. I til­legg føl­ger det selv­sagt med hjel­mer.

Det er bussel­ska­pet Far­te som har gitt pre­mi­en som kos­ter cir­ka 50.000 kro­ner, men i år er det fle­re kon­kur­ran­ser.

– Vi har også en kon­kur­ran­se, for­tel­ler Rik­ke Philip­pi fra By­pak­ke Gr­en­land. I god by­pak­ke-ånd opp­ford­rer de for­eld­re og fore­satt til å le­ve­re bar­na på en mest miljø­venn­lig måte i barne­ha­gen. Ge­vins­ten er en elek­trisk barne­hage­syk­kel, og i til­legg har også Trygg Tra­fikk kas­tet seg på og har kon­kur­ran­se for alle som er med i Bar­nas Tra­fikklubb.

FOTO: RAGN­HILD JO­HAN­SEN

BAR­NAS DAG 2018: Odd Ha­rald Ol­sen, Bar­nas Dag (t.v.), Chris­ter Hal­vor­sen, Bar­nas Dag, Leif G un­der­sen, Nett­buss, Bri­ta Strau­me, Trygg Tra­fikk og Rik­ke Philip­pi, By­pak­ke G ren­land (foran). Alle hå­per på stor del­ta­gel­se på årets Bar­nas Dag.

KON­KUR­RAN­SER: Det blir man­ge kon­kur­ran­ser og mye flot­te pre­mi­er i for­bin­del­se med årets Bar­nas Dag. Her fra fjor­årets opp­tog.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.