Her er det mye lat­ter i ven­te

Se­in­vin­ter­kul­da uten­dørs på­vir­ker ikke Børus­sen. In­ne i øvings­sa­len skjer det nem­lig hei­te ting så det hol­der.

Varden - - KUL­TUR - Andreas.sol­tvedt@var­den.no

▶ Om få da­ger – na­er­me­re be­stemt lør­dag på tid­lig kvelds­tid – er det pre­mie­re­du­ket for årets russe­revy i Bø. An­ført av revy­sje­fe­ne Oda Aas­land og Jan­ne Haug­land (beg­ge 18) inn­byr rus­sen til en full­spek­ket revy­meny der or­det «ty­pisk» er en gjen­gan­ger.

Vel­dig man­ge på sce­nen

– Det hand­ler om mye som er ty­pisk i sam­fun­net i dag. Ting som er ak­tu­el­le. Alle vil ha noe de kan re­la­te­re seg til i den­ne fore­stil­lin­gen, sier Oda Aas­land og Jan­ne Haug­land i en prat med Var­den.

Tirs­dag etter­mid­dag var det fullt øving­skjør for gjen­gen på Bø vi­dare­gå­an­de sku­le. Med num­re som ek­sem­pel­vis «Gutte­drøm» med Olav Aase Cow­les som front­mann, tør vi våge på­stan­den om at Børus­sen 2018 ikke er red­de for å by på seg selv. Oda Aas­land og Jan­ne Haug­land er da også godt for­nøyd med fram­drif­ten og ut­vik­lin­gen av fore­stil­lin­gen som nå sys sam­men.

– Det går vel­dig bra! Vi har øvd si­den ja­nu­ar. Rundt tjue skue­spil­le­re er med. På det mes­te er vi rundt 90 russ på sce­nen. Det blir mas­se mu­sikk­inn­slag og er i det hele tatt vel­dig gøy, sier Aas­land og Haug­land som beg­ge har god er­fa­ring med tea­ter­virk­som­het fra tid­li­ge­re.

Ska­per ster­ke­re bånd

At opp­set­ning av en russe­revy har be­tyd­ning for de in­volver­te uten­om det å stå på en sce­ne er det også kla­re på.

– Det er skapt et stort sam­hold gjen­nom revy­en. Vi er sam­men mye et­ter sko­len og har fått ster­ke­re bånd på tvers av klas­se­ne, sier Oda Aas­land.

Gir bort hele over­skud­det

Rus­sen har be­stemt at alt av over­skudd fra russe­revy­en går til Sti­ne So­fies stif­tel­se som ar­bei­der for å be­skyt­te barn mot vold og over­grep. Fore­stil­lin­gen de­res vi­ses én gang i Gull­bring kul­tur­an­legg.

– Hvor­for bør pub­li­kum se «Ty­pisk med Børus­sen»?

– Det er en va­riert fore­stil­ling. Folk tar seg selv vel­dig lite høy­ti­de­lig. Kom igjen og se da vel, ly­der opp­ford­rin­gen fra revy­sje­fe­ne.

▶ Andreas Sol­tvedt

FOTO: ANDREAS SOL­TVEDT

GLE­DER SEG: Børus­sen 2018 gle­der seg til revy­pre­miere lør­dag kveld. I midt­en foran ses revy­sje­fe­ne Jan­ne Haug­land (grå gen­ser) og Oda Aas­land (rosa gen­ser).

FOTO: ANDREAS SOL­TVEDT

BYR PÅ SEG SELV: Her fra num­me­ret «Gutte­drøm» med blant and­re Olav Aase Cow­les (foran) og Emil Åberg (t.v.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.