... mes­ter­ne måt­te sli­te for se­rie­gul­let

Gjerpen ble vit­ner til Vi­pers’ gull­fest, men sør­get for at mes­ter­ne fikk svet­te. – De måt­te stå med lands­lags­rek­ka for å slå oss.

Varden - - FORSIDE - ▶ Bjørn Borge bjorn.borge@var­den.no

Gjer­pens mid­ler­ti­di­ge ho­ved­tre­ner, Mag­nus Bo­man, la ikke skjul på at han var for­nøyd med hvor­dan la­get tok ut­ford­rin­gen foran nes­ten 2.000 til­skue­re i Aqua­ra­ma.

Sam­ti­dig var det en viss skuf­fel­se over at det end­te med tap.

– Le­ven­de le­gen­de

– Det­te er topp­idretts­ut­øve­re. Vin­ne vil man all­tid, men dess­ver­re – vi bren­ner for man­ge skudd, in­klu­dert sju­me­te­re, sier Bo­man etter opp­gjø­ret som end­te 28–23.

Det end­te også med at lands­lags­keeper Katrine Lun­de ble kå­ret til mes­ter­la­gets bes­te.

– Det er ikke lett å sco­re på en le­ven­de le­gen­de. Uan­sett hvor mye man har stu­dert hen­ne i for­kant. Men, her var det selv­sagt mye po­si­tivt å ta med seg vi­de­re, me­ner Bo­man.

Gjerpen le­det fle­re gan­ger i 1. om­gang, og var foran 13–10 drøyt tre mi­nut­ter før pau­se.

Fort­satt spen­ning

Den stil­lin­gen klar­te Vi­pers å end­re til 13–13 før hvi­len, men også i den and­re om­gan­gen sleit se­rie­mes­ter­ne med å ris­te av seg et lag som job­ber for å sik­re seg en slutt­spill­plass.

På 24–22 var det fort­satt spen­ning med åtte mi­nut­ter igjen. Gjerpen kom imid­ler­tid ikke na­er­me­re, selv om det ikke mang­let på gode for­søk. Med litt fle­re mar­gi­ner på sin side, in­klu­dert et par dom­mer­av­gjø­rel­ser i slutt­mi­nut­te­ne, kun­ne inn­spur­ten blitt enda mer spen­nen­de.

– De måt­te stå med lands­lags­rek­ka, og vi klar­te å frust­re­re dem.

Tar med selv­til­lit

Ak­ku­rat som mot Stor­ha­mar, vis­te Gjerpen at ta­bell­for­skjell ikke behøver å va­ere like synlig i kamp.

Bo­man tar med seg en gjeng som har tro på seg selv, når al­ler sis­te se­rie­kamp skal spil­les i Fred­rik­stad ons­dag.

Den må Gjerpen mest sann­syn­lig vin­ne, for å sik­re slutt­spill­plass.

Mot dumpe­lag

Ut­ford­rer­ne, Opp­sal og Mol­de, spil­ler mot ned­rykk­s­kla­re Glass­ver­ket og Sta­ba­ek.

– For å va­ere sik­re på slutt­spill, må vi vin­ne. Og både mot Stor­ha­mar og Vi­pers har vi vist

hvor bra vi kan le­ve­re, me­ner Bo­man, og fø­ler ikke at man skal be­ta­le ut po­eng til Opp­sal og Mol­de før kam­pe­ne er spilt.

– Det er ikke umu­lig at dis­se ten­ker at de har to po­eng in­ne, og da kan det gå skeis. Vi kan uan­sett ikke kon­sen­tre­re oss om mer enn den job­ben vi skal gjø­re.

– Sen­de sig­nal

Blir det ikke slutt­spill, er Fred­rik­stad-kam­pen Bo­mans sis­te som ho­ved­tre­ner, etter at han ble til­delt job­ben da Gjerpen og Ke­til Arnt­zen kom til enig­het om å av­slut­te sist­nevn­tes ut­lø­pen­de kon­trakt.

Bo­man er ikke i tvil om po­ten­sia­let som over­la­tes til den nye tre­ne­ren, Chris­tof­fer Mar­ti­nus­sen.

– Før den­ne kam­pen sa jeg til jen­te­ne at vi nå sen­der et sig­nal om Gjerpen inn mot nes­te se­song. Et sig­nal om hvor­vidt vi blir å reg­ne med el­ler ikke.

– Har kjempe­tro

Følgelig er svens­ken gans­ke sik­ker i sin sak når det gjel­der fram­ti­da til ski­ens­klub­ben etter en sports­lig god, men ad­mi- ni­stra­tivt ut­ford­ren­de se­song i norsk topp­hånd­ball.

Selv om det er for tid­lig å vite hva slags lag som stil­ler nes­te se­song – Gjer­pens tred­je i elite­se­ri­en etter opp­ryk­ket som over­ras­ket de fles­te.

– Jeg har kjempe­tro på det­te la­get, og jeg tror fle­re har lagt mer­ke til at det er noe på gang her.

GULL: Emi­lie Hegh Arnt­zen spar­te ikke på ju­be­len etter sco­ring, og fikk til slutt et se­rie­mes­ter­skap å juble for.

GOD: Madelei­ne Öst­lund sco­ret sju gan­ger da Gjerpen tok ut­ford­rin­gen på strak arm og lot Vi­pers sli­te for gul­let.

SLIT: Madelei­ne Öst­lund og Andrea Røn­ning i ak­sjon mot topp­sco­rer Linn Jørum Sul­land. Vi­pers-pro­fi­len sco­ret åtte, men hver­ken hun el­ler lag­venn­in­ne­ne fikk en en­kel vei til gul­let.

ALLE FOTO: TOR ERIK SCHRØDER, NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.