Vil ha bjørke­saft i bu­tik­ke­ne

Oli­ver Halli­day tror fle­re vil få øyne opp for bjørke­saft – om de ba­re kan få kjøpt det i bu­tik­ken. Hå­pet er at saf­ten kan blir leve­brød i Distrikts-Nor­ge.

Varden - - FORSIDE - ▶ Jan Bjørn Ta­ran­rød jan.bjorn.ta­ran­rod@var­den.no

Den­ne vår­en er eks­tra spen­nen­de for Oli­ver Halli­day. I seks år har bjørke­saft ba­re va­ert en hobby som har gitt fa­mi­li­en hans et sunt al­ter­na­tiv til brus. I år skal bjørke­saf­ten bli bu­tikk. Sam­men med for­ret­nings­part­ner­ne Per Arne Hoppe­stad og Ar­ve Chris­ti­an Lo­de i The Na­tu­ral Vi­king AS er han i gang med stor­ska­la pro­duk­sjon og skal lan­se­re bjørkesev­je i ko­lo­ni­al- og res­tau­rant­mar­ke­det.

Fire hem­me­li­ge sko­ger

– Vi har fire bjørke­sko­ger, på hem­me­li­ge ste­der, der vi tap­per på sam­me måte som de i Ca­na­da tap­per lønnesev­je. Må­let er 20.000 li­ter, for­tel­ler Oli­ver.

Var­den blir med til en av de hem­me­li­ge sko­ge­ne, der plast­rør er kop­let mel­lom traer­ne. At sev­ja sti­ger nå, for­tel­ler de halv­ful­le plast­dun­ke­ne alt om.

– Tre­et må ikke va­ere for lite. Det vi hå­per er å ska­pe en ny ba­ere­kraf­tig na­e­rings­vei av en res­surs som ikke blir ut­nyt­tet i Nor­ge i dag. Ung bjørke­skog kan gi inn­tekt i alle åre­ne fram til den er hogst­mo­den. I Eng­land sel­ges 250 ml bjørke­saft for 25 kro­ner. Jeg syn­tes det var rart at in­gen gjor­de det i Nor­ge. Men så sa jeg til meg selv: Du gjør det jo! Så sat­te jeg i gang, i en al­der av 35, kan­skje som min mini-midt­livs­kri­se, sier han.

Mar­keds­un­der­sø­kel­ser ut­ført med støt­te fra In­no­va­sjon Nor­ge be­kref­tet etter­spør­se­len.

– Sma­ker som ko­kos­nøtt­vann

– Sta­dig fle­re våk­ner og vil ha noe som er sun­ne­re enn cola. Dess­uten sma­ker det jo fan­tas­tisk, sy­nes han og ber føl­ge­sven­nen be­skri­ve sma­ken.

– Det var så dei­lig! Et­ter­sma­ken min­te meg om rent og ungt ko­kos­nøtt­vann. Det var så for­fris­ken­de, og det gir meg ener­gi, sier Ste­ve Card.

– Det er ar­tig å høre re­ak­sjo­nen fra dem som ald­ri har prøvd bjørke­saft før. De for­sø­ker å kop­le sma­ken til noe de kjen­ner, og si­der det sma­ker litt va­nil­je el­ler si­tron. Men den ku­les­te be­skri­vel­sen var at det sma­ker som snø. Og snø­en smel­ter jo rundt bjørke­traer­ne. Å drik­ke bjørke­saft er en san­se­lig måte å si ha det til en lang vin­ter og vel­kom­men til som­mer­ti­den, sier Oli­ver Halli­day.

Det er fle­re enn han og In­no­va­sjon Nor­ge som har tro på bjørke­saf­ta: Ski­en Na­e­rings­fond har gitt 25.000 kro­ner i til­skudd for at in­du­stri­in­ku­ba­to­ren Pro­ven­tia skal lage for­ret­nings­mo­del­ler for pro­duk­sjon og salg av bjørke­saft.

STA­TI­STIKK: Traer­ne mer­kes og det fø­res sta­ti­stikk over hvor man­ge li­ter saft som kom­mer fra hver lin­je av se­rie­kop­le­te bjørke­tra­er.

BORRER: Oli­ver H alli­day bo­rer og plug­ger inn et rør som T-kop­les til tappe­slan­ge­ne som er spent opp i sko­gen.

FOR­SIN­KET: Den sei­ne vår­en har for­sin­ket tap­pin­gen med tre uker, men nå er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.