– Har ut­vik­let seg for­nuf­tig

His­to­ri­en til Er­ling Sagdahl har gått pa­ral­lelt med ut­vik­lin­gen til den nors­ke mo­del­len av kul­tur­sko­le­ne.

Varden - - FORSIDE - ▶ Sindre Omenås sindre.omenas@var­den.no

▶ 1. mai går kul­tur­skole­rek­tor Er­ling Sagdahl over i pen­sjo­nis­te­nes rek­ker. Te­sen er at det er fra barn, ful­le folk og vor­den­de pen­sjo­nis­ter en får høre sann­he­ten.

Sagdahl smi­ler lunt bak skrive­bor­det og sier han hå­per det er sis­te ka­te­go­ri han fal­ler un­der.

– Jeg me­ner i grunn at mu­sikk­sko­le­ne, og se­ne­re kul­tur­sko­le­ne, har ut­vik­let seg på en for­nuf­tig måte den­ne pe­rio­den. Sam­ti­dig ten­ker jeg at kul­tur­sko­le­ne må få fle­re bein å stå på i fram­ti­den, og i stør­re grad bli ut­nyt­tet som res­surs­sen­ter. Spe­si­elt gjel­der det sko­le­ne, der halv­par­ten av la­erer­ne som un­der­vi­ser i mu­sikk ikke har ut­dan­nel­se i fa­get.

Star­tet med tomt bord

1. au­gust 1987 kom Er­ling Sagdahl til Porsgrunn. Han had­de byt­tet ut stil­lin­gen som rek­tor mu­sikk­sko­len i Mol­de, med en tom kon­tor­pult i fjer­de eta­sje på Øst­si­den sko­le.

Den ny­an­sat­te rek­to­ren for Porsgrunn mu­sikk­sko­le had­de in­gen ele­ver og in­gen la­ere­re.

Han star­tet som mu­sikk­skole­la­erer i Fet­sund i 1974, på den ti­den han stu­der­te ved Mu­sikkon­ser­va­to­ri­et i Oslo.

De kom­mu­na­le mu­sikk­sko­le­ne be­gyn­te å for­me seg på slut­ten av 60-tal­let, men det var ikke man­ge over tjue av de på midt­en av 70-tal­let.

– Grunn­tan­ken om at un­der­vis­nin­gen skul­le va­ere for alle ble sådd al­le­re­de den gang.

Sagdahl ser at mu­sikk­sko­le­ne kun­ne valgt en an­nen ret­ning den gang, der det enes­te må­let var å lede ele­ve­ne fram til å bli mu­si­ke­re.

– Husk! Det kre­ves over 10.000 ti­mer med øving før en fyl­ler 18 år, om en skal ha håp om å kun­ne leve av mu­sik­ken i vok­sen al­der. Noen har det ta­len­tet og den mo­ti­va­sjo­nen, men jeg er glad vi har en mo­dell som tar hen­syn til alle og som kan fin­ne gle­de av å va­ere elev hos oss. Noen blomst­rer også se­ne­re enn and­re, og vil­le ikke va­ert ak­tu­ell for en sko­le som ren­dyr­ket ta­len­te­ne.

– Men kan det gå ut­over en elite­sat­sing?

Sagdahl vi­ser ty­de­lig at han ikke li­ker be­gre­pet eli­te, men hel­ler sier til­bud om for­dy­ping til de som vil sat­se på sine in­stru­ment.

– Vi skal ha et til­bud til alle, og til­pas­se un­der­vis­nin­gen slik at vi tar vare på dem som øns­ker et til­bud og de som vil sat­se.

Idol-ge­ne­ra­sjo­nen

I Tele­mark er 3.630 barn knyt­tet til kul­tur­sko­le­ne. Det er 15 pro­sent over lands­gjen­nom­snit­tet, iføl­ge Tele­marks­fors­king.

Porsgrunn har hatt 1.300 elev­plas­ser, men er nå nede i 850. Si­den 2008 har an­de­len barn i kul­tur­sko­le­ne i Tele­mark sun­ket med 20 pro­sent, mot 10 pro­sent for res­ten av lan­det.

– Jeg me­ner vi lig­ger på et for­nuf­tig nivå nå, sier Sagdahl.

En ho­ved­grunn til at det blir faer­re ele­ver, er blant an­net en ny «idol-ge­ne­ra­sjon».

– Nes­ten in­gen vil spil­le i band len­ger. Før var det sto­re og po­pu­la­ere band som var for­bil­der for de unge. Nå er det nes­ten ute­luk­ken­de fo­kus på han el­ler hun som står i front og syn­ger.

15.000 ele­ver

Det er gått tret­ti år si­den Sagdahl satt seg ned ved det tom­me skrive­bor­det i Øst­si­den sko­le. Etter litt om­flak­king, er det kul­tur­sko­len, sam­men med vok­sen­opp­la­e­rin­gen, som nå re­gje­rer byg­get.

I lø­pet av den førs­te må­ne­den had­de han an­satt seks la­ere­re og fått 120 el­ver.

Et raskt over­slag gjør at Sagdahl tror at han har hatt opp mot 15.000 ele­ver ved sko­len dis­se åre­ne.

I 1995 valg­te kom­mu­nen å utvide mu­sikk­sko­len til også ta mot ele­ver i dans og kunst­fag.

– Jeg tenk­te at det var mor­somt, men også en vik­tig del av til­bu­det vårt. Med tea­ter­lin­je på slut­ten av 90-tal­let, had­de vi en va­ria­sjon som bandt det vi­su­el­le og mu­sik­ken sam­men i en hel­het.

Hedret i Olavs­hal­len

Førs­te nytt­års­dag i år 2000 kun­ne NRK-se­er­ne se Er­ling Sagdahl ta mot be­vi­set for at Porsgrunn ble «Årets mu­sikkog kul­tur­skole­kom­mu­ne».

– Det var en flott dag i Olavs­hal­len i Trond­heim. He­de­ren gikk til kom­mu­nen og oss i Kul­tur­sko­len, som had­de job­bet mål­ret­tet over lang tid. Da var pla­ne­ne om å flyt­te inn her i byg­get etter Øst­si­den sko­le også blitt lagt, for­tel­ler Sagdahl.

Det kre­ves over 10.000 ti­mer med øving før en fyl­ler 18 år, om en skal ha håp om å kun­ne leve av mu­sik­ken i vok­sen al­der.

– Tenk­te du at rei­sen skul­le bli slik, den da­gen du satt bak det tom­me skrive­bor­det i 1987?

– Jeg had­de jo er­fa­ring fra

Mol­de og Ån­dals­nes, og vi had­de vi­sjo­ner da jeg kom hit. Jeg tror vi har lyk­tes ri­me­lig bra, sier Sagdahl.

Han trek­ker fram de gode mil­jø­et blant de an­sat­te som den størs­te suk­sess­fak­to­ren.

Tes­ter mer

Den størs­te end­rin­gen Sagdahl ser i rei­sen fra å va­ere en ren mu­sikk­sko­le til å bli en bre­de­re kul­tur­sko­le, er at ung­dom­me­ne i stør­re grad tes­ter man­ge kunst­ne­ris­ke ut­trykk.

– På godt og vondt. Ung­dom shop­per mer hyp­pig, og hop­per gjer­ne av et kurs etter noen må­ne­der. Tid­li­ge­re var for­eld­re­ne opp­tatt av at de unge i alle fall skul­le føl­ge et kurs ut året. – For­eld­re­ne er for snil­le? – Jeg kritiserer ikke for­eld­re­ne, men pe­ker på et tegn i ti­den. Jeg kun­ne kan­skje øns­ket litt mer hjelp og opp­ford­rin­ger til de unge om å prø­ve ut fa­ge­ne over en litt leng­re pe­rio­de.

For­eld­re på den and­re si­den av ska­la­en, som presser bar­na mer enn det de vil, er det len­ger mel­lom.

– De fin­nes, men hel­dig­vis opp­le­ver vi det sjel­den. Vi har stort sett et godt mil­jø her, sier den vor­den­de pen­sjo­nis­ten.

PEN­SJO­NIST: Er­ling Sagdahl gir seg som rek­tor ved Porsgrunn kul­tur­sko­le, etter å ha hatt rundt 15.000 ele­ver un­der sine vin­ger.

FOTO: SINDRE OMENÅS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.