Nytt skyte­spill tar bar­na med storm

Spil­let Fort­ni­te har tatt bar­nas ver­den med storm. Men sko­le­ne ser fle­re fall­gru­ver – og en dans som ikke er så hyg­ge­lig som man­ge tror.

Varden - - FORSIDE - ▶ Lena Beathe Arneberg lena.beathe.arneberg@var­den.no

▶ Skyte­spil­let Fort­ni­te har 12-års­gren­se, men spil­les av barn ned i 3.-klas­se på fri­ti­da. Miljø­ar­bei­der Tho­mas Hog­stad i Ski­en har satt seg nøye inn i det ver­dens­om­spen­nen­de spill­fe­no­me­net. Her er hva han ad­va­rer for­eld­re­ne mot.

– Ele­ver helt ned på 3. trinn snak­ket sta­dig om Fort­ni­te. Så ble jeg nys­gjer­rig på hva det var, og be­gyn­te å spil­le det selv. Da så jeg at det er noen fall­gru­ver her, sier miljø­ar­bei­der Tho­mas Hog­stad på Ven­støp barne­sko­le.

Kan spil­les i grup­per

Fort­ni­te er den nye, sto­re snakk­isen blant ele­ve­ne på bar­ne- og ung­doms­sko­ler, spe­si­elt blant gut­ter. Fle­re barne­sko­ler i Ski­en har sendt brev hjem til for­eld­re­ne: De ad­va­rer mot at Fort­ni­te bi­drar til eks­klu­de­ring, grov språk­bruk, at noen ele­ver blir for hek­tet og at nye danse­be­ve­gel­ser fra spil­let frem­mer dår­li­ge hold­nin­ger.

Kort for­talt: Skyte­spil­let har en al­ders­gren­se på 12 år og er i ut­gangs­punk­tet gra­tis. Det kan spil­les på de fles­te spil­len­he­ter, nå ny­lig ble det også til­gjen­ge­lig via IOS (app på ip­hone). Man be­fin­ner seg i en ver­den hvor man be­kjem­per monst­re og mot­spil­le­re ved å sky­te. Må­let er å bli den sis­te over­le­ven­de. Det er også mu­lig å spil­le sam­men on­line i grup­per på maks fire per­soner. Der kan man kom­mu­ni­se­re med hver­and­re via chat.

Fort­ni­te har gjen­nom­gå­en­de skyte­se­kven­ser. Al­li­ke­vel er gra­fik­ken tegne­se­rie­ak­tig, mil­de­re og ba­erer ikke preg av blod el­ler gørr, mel­der Barne­vak­ten. Spil­let ble ut­vik­let i 2017, men har først i det sis­te tatt ver­den med storm.

– Ele­ve­ne er vel­dig opp­tatt av Fort­ni­te, og det er fle­re som spil­ler det sam­men i burs­da­ger og and­re sam­lin­ger, el­ler mens de er hjem­me hver for seg.

– Vi er vel­dig obs på spil­let, og i sam­ta­le rundt en­kelt­ele­ver har det kom­met opp noen pro­blem­stil­lin­ger, som at for­eld­re er be­kym­ra for at bar­na blir for hek­tet på det, sier Bente Slette­mo, rek­tor på Bøle­høg­da barne­sko­le.

Egent­lig sier man «Jeg er best, dere er ta­pe­re» ved å dan­se den. Og det er jo nett­opp de mot­sat­te hold­nin­ge­ne vi job­ber for i sko­len.

Sendt ranselpost

– Vi har sendt ut ranselpost knyt­tet til Fort­ni­te, og ser at ele­ve­ne kan dra med seg ting de opp­le­ver i spil­let inn i skole­hver­da­gen. Det kan dreie seg om å rot­te seg sam­men mot noen el­ler at noen ikke får va­ere med å spil­le i grup­per, sier rek­tor Tord Au­en­sen ved Kjør­bekk­høg­da sko­le.

– Det var noen ele­ver som ba om å få in­stal­lert Fort­ni­te i klasse­rom­met her. Det ble av­vist, for jeg ser ikke hvil­ken nyt­te de skul­le ha av det på sko­len, sier

Tho­mas Hog­stad, miljø­ar­bei­der

fun­ge­ren­de un­der­vis­nings­in­spek­tør og IKT-an­svar­lig på Koll­myr sko­le, Kris­tof­fer Sol­vik.

Ny, so­si­al are­na

Miljø­ar­bei­der Tho­mas Hog­stad er blant de få skole­an­sat­te som har satt seg nøye inn i spill­fe­no­me­net. 25-årin­gen sy­nes selv det er fen­gen­de og un­der­hol­den­de.

– Jeg vil hen­ge meg på tren­de­ne for å for­stå hva ele­ve­ne er opp­tatt av. Jeg ser at det har blitt en ny so­si­al are­na, og det er man­ge as­pek­ter ved Fort­ni­te som kan va­ere fint for dem.

– Men så er det også noen kon­flik­ter som kan opp­stå, sier han.

En av ulem­pe­ne han sik­ter til er den så­kal­te lo­ser-dan­sen (ta­per-dan­sen), som fi­gu­re­ne i spil­let dan­ser når de har be­sei­ret noen. Den sam­me dan­sen har en rek­ke fot­ball­spil­le­re ko­piert etter sco­ring. Et ek­sem­pel er den frans­ke stjerne­spis­sen Antoi­ne Griez­mann i At­hel­ti­co Mad­rid – samt Tromsø-spil­le­ren Las­se Nil­sen.

Sei­ers­dan­sen har også blitt en ny sei­ers­mar­ke­ring blant fot­ball­gut­ter lo­kalt når det sco­res.

– På en måte er det jo litt gøy at de sto­re fot­ball­hel­te­ne tar i bruk ef­fek­ter fra et spill man­ge ung­gut­ter er opp­tatt av.

– Jeg har sett ele­ver dan­se den sam­me dan­sen i skole­går- den. Men egent­lig sier man «Jeg er best, dere er ta­pe­re» ved å dan­se den. Og det er jo nett­opp de mot­sat­te hold­nin­ge­ne vi job­ber for i sko­len, sier Hog­stad. Også på Ven­støp har de sett seg nødt til å sen­de brev til for­eld­re­ne om spil­let.

– Vi har hatt noen ek­semp­ler på at det har va­ert stygg språk­bruk på chat­ten og at noen har blitt stengt ute, sier rek­tor på Ven­støp barne­sko­le, Lill Hei­di El­ve­nes El­dal, som opp­ford­rer for­eld­re­ne til å snak­ke med bar­na om spil­lets inn­hold og funk­sjo­ner.

SKJERMDUMP FORT­NI­TE

SPIL­LET: Slik ser spil­let Fort­ni­te ut.

FOR­BE­REDT: Miljø­ar­bei­der Tho­mas Hog­stad har satt seg inn i spill­fe­no­me­net, og fan­ger opp fle­re Fort­ni­te-re­la­ter­te ting i skole­går­den.

DANS: Her dan­ser den frans­ke su­per­spis­sen Antoi­ne Griez­man «lo­ser­dan­sen» etter å ha sco­ret mål.

PO­PU­LA­ERT: Fort­ni­te har tatt ver­den med storm, og har blitt en ny so­si­al are­na, spe­si­elt for unge gut­ter. Selv om spil­let

FOTO: LENA BEATHE ARNEBERG

FOTO: BJØRN BORGE

har mye sky­ting, har det en mil­de­re gra­fikk enn man­ge and­re ac­tion­spill.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.