Bank med om­sorg

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

▶ Da fe­bru­ar ble til mars lan­ser­te DNB en slags nett­avis for øko­nomi­stoff. Til bran­sje­nett­ste­det Me­di­er24 ga kon­sern­di­rek­tør Tho­mas Midt­eide ut­trykk for at det var en ut­vik­ling der medie­ne har kut­tet i øko­nomi­re­dak­sjo­ner, og at sta­dig fle­re står uten spiss­kom­pe­tan­se på fel­tet. Midt­eide ut­tal­te at «når medie­ne fo­ku­se­rer på and­re ting, må vi gjø­re det selv». På DNBs nett­sted he­ter det at «vår am­bi­sjon er å va­ere det le­den­de nors­ke medie­hu­set når det kom­mer til per­son­lig øko­no­mi og grün­der­råd». Det­te før­te raskt til en debatt om hvor­vidt DNBs ut­gangs­punkt var rik­tig – alt­så at det la­ges mind­re øko­nomi­stoff i nors­ke re­dak­sjo­ner. I den­ne avi­sen har vi an­ta­ge­lig ald­ri hatt stør­re an­del na­e­rings­livs­inn­hold, men det­te er et side­spor; det på­fal­len­de er at ban­ken

DNB vil de­fi­ne­re seg selv som et medie­hus for å løf­te øko­no­mi- og na­e­rings­livs­jour­na­lis­tik­ken her i lan­det.

▶ Stø­vet fra den­ne de­bat­ten har knapt lagt seg før DNB vil opp­ret­te et nød­num­mer for dyr. – For å set­te 114 på dags­or­den, har vi også satt i gang en na­sjo­nal un­der­skrifts­kam­pan­je som dy­re­ne selv kan sig­ne­re med po­te­ne sine, sier de som kom på ide­en – re­klame­by­rå­et Try – i en presse­mel­ding gjen­gitt i Kam­pan­je. Det hø­rer med til his­to­ri­en at DNB også sel­ger for­sik­rin­ger for dyr.

▶ På hver sin måte går lan­dets sole­klart størs­te bank nye vei­er for å få opp­merk­som­het rundt pro­duk­te­ne og virk­som­he­ten. Vi for­sva­rer de­res rett til å gjø­re det­te og alt an­net de måt­te øns­ke å bru­ke for­tje­nes­ten fra kun­de­ne de­res på, men når en stor­bank ap­pel­le­rer til dyre­vel­ferd for å sel­ge for­sik­rin­ger opp­fat­ter vi – i lik­het med Geir Polle­stad (Sp) – det­te som re­la­tivt spe­ku­la­tivt. For vi an­tar at DNB, først og fremst, har størst om­sorg for egen bunn­lin­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.