Tur Hjel­le­van­net og Brygge­van­net rundt

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

By­sty­ret i Ski­en sa tors­dag ja til en gang- og syk­kel­bro over Brygge­van­net (bil­det). Pro­sjek­tet går nå vi­de­re til de­talj­plan­leg­ging før en­de­lig bygge­ved­tak. Bro­en kan stå klar i 2020:

Ski­en har en flott tur­løy­pe som man­ge be­nyt­ter seg av. Selv har jeg brukt den mye hele året rundt. Nå ser det ut til at den kan bli for­len­get.

Si­den det er be­stemt at det blir bro fra Folle­stad og over til Klos­ter­øya, kan jo løy­pa bli ut­vi­det. Reg­ner med at det blir en fin tur­vei langs Lange­bryg­ga og inn mot Toll­bo­den og by­sen­te­ret.

Selv om det i fram­ti­den er plan­lagt be­byg­gel­se her, be­tyr en slik tur­veg mye for be­folk­nin­gen og mil­jø­et.

Det å kun­ne gå tur langs van­net inn til byen og kan­skje ta en «rast» un­der­veis, vil­le jeg og sik­kert and­re set­te stor pris på. Ma­rit på Gul­set

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.