Hvem er det som for­lan­ger syk­kel­broa?

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Jeg bor tett inn­til Hes­sel­bergs­gate i Ski­en og har bodd der i 43 år. Den gang var det grøn­ne hek­ker og ko­se­lig., nå er det støy­skjer­mer. Nå kjø­rer det man­ge tu­se­ner av bi­ler her i døg­net og det­te er et om­rå­de med be­bo­el­se på beg­ge si­der av den­ne vei­en.

Det har i 40 år va­ert skre­vet om bro opp til Gul­set, den så­kal­te År­hus­broa, slik at be­bo­ere og be­sø­ken­de til Gul­set kan bru­ke den­ne brua og kom­me ned til Mae­lagata. Det må vel va­ere bed­re å prio­ri­te­re noe som inn­byg­ge­re øns­ker, noe som blant an­net kan av­las­te Hes­sel­bergs­gate, enn å bru­ke pen­ger på en gang- og syk­kel­bro so­ver Brygge­van­net som in­gen har for­langt.

Det har blitt sagt at man ikke har pen­ger til År­hus­brua, men 100 mil­lio­ner til en gang- og syk­kel­bro fra Lang­bryg­ge­ne til Klos­ter­øya, det har man!

Glem syk­kel­broa, det er bed­re å bru­ke dis­se pen­ge­ne på År­hus­broa.

Bjørg Has­ler Enge­bret­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.