VAR­DEN PRE­SI­SE­RER

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

Var­den om­ta­la flyt­tin­ga av bede­hu­set i Høy­dals­mo sist fre­dag. El­len Ofte Ja­kob­sen ønskjer å pre­si­se­re at flyt­tin­ga er Tok­ke kom­mu­ne sitt pro­sjekt. – Bede­hu­set blir flyt­ta for­di Tok­ke kom­mu­ne nå opp­fyl­ler re­gu­le­rings­pla­nen frå 2011, der leige­tom­ta bede­hu­set har stått på blir ein del av na­e­rings­area­let rundt. Ut­gangs­punk­tet for pro­sjek­tet er alt­så å klar­gje­ra na­e­rings­area­let, ikkje å gje Elim ei be­tre plas­se­ring. Men me er sjølv­sagt godt nøg­de med by­tet, sei­er El­len Ofte Ja­kob­sen.

Re­dak­sjo­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.