Fan­get av brodrøm­men?

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

«Bro, bro, bril­le» lek­te vi som små, så skul­le man bli fan­get og så vi­de­re.

Er det den­ne le­ken by­sty­ret le­ker når de drøm­mer om den bro der in­gen blir å gå?

Gal­skap fra ende til an­nen. En­ten er by­styre­med­lem­me­ne tret­te etter da­gens gjøre­mål el­ler så ba­re for­står de ikke helt job­ben sin.

Det bør va­ere na­e­ring etter ta­e­ring. Det­te er så­pass luk­su­riø­se tan­ker at de lar vi bli lig­gen­de. En bro skal byg­ges når den gam­le er ut­slitt og her har det til nå ikke va­ert en bro – men folk har hel­ler ikke bedt om den.

Hold deg i form, gå rundt. Det­te er så tul­le­te at det bur­de ikke va­ert på dags­or­den i by­sty­ret. Lite å gjø­re i by­styre­sa­len for ti­den.

La folk gå lengst mu­lig, helse i hvert skritt.

An­ti-bro­byg­ger, men for skik­ke­lig grun­dig for­valt­ning av våre skatte­kro­ner

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.