Fei­ring av Henrik Ib­sen

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

I et por­trett­in­ter­vju av Ida Høy i Var­den sist lør­dag, på­står hun at «Ski­en kom­mu­ne flag­get ikke på Ib­sens burs­dag». Det­te er ikke rik­tig.

For det førs­te er 20 mars of­fi­si­ell flagg­dag i Ski­en, det er by­styre­be­stemt for fle­re år si­den. For det and­re ble det flag­get fra by­ens råd­hus, slik det gjø­res hvert år og ved by­ens kul­tur­hus, Ibsen­hu­set.

Når det gjel­der barne­ha­ve­nes år­vis­se kro­ning av dik­te­ren med «en klov­ne­te» hatt, så gir det­te un­ge­ne spen­ning og gle­de.

Man­ge av barne­ha­ve­ne hø­rer om Henrik Ib­sen. De er på tur i Ski­en sen­trum, ser på Lil­le-Eyolf og mop­sen og Hed­vig og Vil­dan­den, er i Ib­sen­par­ken og på Lie kirke­gård – kro­nin­gen er vel en opp­føl­ging av det­te.

Men alt det­te kan barne­have­le­del­sen for­tel­le mer og bed­re om.

Ni­na Mel­fald

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.