In­tern­kon­troll ved brød­ris­te­ren

Varden - - DAGENS BILDE - Per Arne Renne­straum jour­na­list

Det har som kjent va­ert «litt» bråk rundt skjen­ke­kon­trol­len i ymse kom­mu­ner i det sis­te. Sånn er det når sty­rings­mak­te­ne ab­so­lutt skal kon­trol­le­re. Uten kon­trol­ler vil­le det tro­lig blitt mind­re bråk. På sam­me måte som at tal­let på folk som be­dri­ver tjuv­fis­ke vil­le stupt der­som opp­sy­net holdt seg unna. I det mins­te had­de sta­ti­stik­ken sett fin ut. En li­ten sus­hi­re­s­tau­rant kan ven­te seg både fint og ufint be­søk fra øv­rig­he­ta. Men dri­ver du et smelte­verk, så er re­gi­met noe mil­de­re. For ek­sem­pel er det opp til smelte­verks­dri­ve­ren selv å måle egne ut­slipp. Sånn kun­ne vi hatt det and­re ste­der i sam­fun­net også. Et smelte­verk på Vest­lan­det slapp ut 55 gan­ger mer kvikk­sølv enn det de had­de lov til. Jeg tror ikke de fikk så mye som en prikk.

Mens tung og lub­ben in­du­stri slip­per ut, slip­per skjenke­ste­der inn. Også ful­le folk. Når al­ko­ho­len går inn, går vet­tet ut. Da er det nok best å slip­pe gjes­te­ne ut igjen, i hen­hold til gjel­den­de ut­slipps­til­la­tel­se.

In­tern­kon­troll er tin­gen. Hardt prø­ve­de pub­ver­ter kun­ne jo ba­re ringt til kom­mu­nen der­som han opp­da­get at han mang­let en flas­ke al­ko­hol­fri vin. El­ler de kun­ne skre­vet og krys­set av på skje­ma: «I dag er Ol­sen full som ei alke. Minst to prik­ker på oss og ikke en pils­ner mer på ham». I ste­det hen­ter man alt­så folk fra Oslo for å fin­ne ut om det skvul­per over for en­kel­te som fre­kven­te­rer sus­hi­ba­rer.

In­tern­kon­troll er også det som pas­ser i hei­men. «I dag ris­tet jeg fire ski­ver brød, men glem­te å sten­ge brød­bok­sen etter meg». Det bør fin­nes egne skje­ma for sånt, slik at man kan måle ut en pas­sen­de straff. Fire prik­ker for å glem­me opp­vas­ken og to for å gi kat­ten le­ver­pos­tei. Det har han ikke godt av. Men had­de vi sløy­fet alt vi ikke har godt av, had­de det gode liv va­ert uopp­nåe­lig. Men prikk­fritt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.