Ut­ly­ser stil­lin­gen som mobbe­om­bud i Tele­mark

Varden - - NYHETER -

▶ fyl­kes­kom­mu­ne har le­dig 100% åre­måls­stil­ling som mobbe­om­bud.

Re­gje­rin­gen har ved­tatt at det fra høs­ten 2018 skal inn­fø­res en ord­ning med mobbe­om­bud i hvert fyl­ke. Mobbe­om­bu­det skal bi­dra til at barn, ele­ver og for­eld­re får iva­re­tatt sine ret­tig­he­ter til et godt psyko­so­si­alt mil­jø i barne­hage og grunn­sko­le, og i sam­ar­beid med elev- og la­er­linge­om­bu­det bi­dra til at ele­ver og la­er­lin­ger får iva­re­tatt sine ret­tig­he­ter til et godt psyko­so­si­alt mil­jø i vi­dere­gå­en­de opp­la­e­ring.

Mobbe­om­bu­det vil i føl­ge ut­lys­nin­gen inn­gå som en vik­tig del av fyl­kes­kom­mu­nens på­gå­en­de ar­beid for å iva­re­ta barn og un­ges rett til et godt barne­hage og skole­mil­jø.

Mobbe­om­bu­det vil inn­gå i et na­sjo­nalt nett­verk for fag­lig ut­vik­ling og er­fa­rings­de­ling på tvers av fyl­ke­ne, he­ter det i an­non­sen, som lig­ger ute på NAV sine nett­si­der.

Åre­måls­pe­rio­den er på 6 år fra 1.8.2018.

Søk­nads­fris­ten går ut 22. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.