Mes­ta kap­ret vei­kon­trakt på 800 mill.

Mes­ta kap­ret den pre­sti­sje­tun­ge ved­li­ke­holds­kon­trak­ten for Vest-Tele­mark og Hau­ke­li. Kon­trakts­sum: 801,6 mil­lio­ner kro­ner.

Varden - - NYHETER - Knut.heg­ge­nes@var­den.no

Fra 1. sep­tem­ber og i åtte år fram­over er det Mes­ta som skal sør­ge for at bi­lis­te­ne kom­mer trygt over Hau­ke­li­fjell på E 134 i det tøf­fe vin­ter­halv­året, og de skal også ved­li­ke­hol­de res­ten av det stat­li­ge vei­net­tet i hele VestTele­mark. Kon­trak­ten in­ne­ba­erer 30–35 ar­beids­plas­ser på års­ba­sis, og det er ti­de­nes størs­te ved­li­ke­holds­kon­trakt ut­lyst av Sta­tens veg­ve­sen Re­gion Sør.

Kon­trak­ten ble til­delt Mes­ta man­dag etter­mid­dag.

Slo Pre­sis Veg­drift og NCC

Det var knyt­tet stor spen­ning til hvem som kom til å få kon­trak­ten – den førs­te Sta­tens veg­ve­sen har til­bud med en leng­de på hele åtte år. Og den førs­te der ikke ba­re pris skul­le va­ere av­gjø­ren­de, men der til­by­der­ne ble til­delt en mer­ver­di ut fra kva­li­tet og inn­hold i an­bu­det.

Til­by­de­re var Pre­sis Veg­drift, som har Hau­ke­li-kon­trak­ten i dag, Mes­ta, NCC, som har da­gens Vest-Tele­mark-kon­trakt og Ri­sa. Til slutt vis­te det seg at Mes­ta slo både Pre­sis Veg­drift og NCC i den knall­har­de kon­kur­ran­sen. Ri­sa var uak­tu­ell med et klart høy­est an­bud.

– Noen ble selv­sagt skuf­fet

– Ar­bei­det med kon­trak­ten har va­ert en om­fat­ten­de og kre­ven­de pro­sess, sier sek­sjons­sjef To­re Jan Han­sen i vei­ve­se­net.

– Det er førs­te gan­gen en kon­trakt ut­for­mes med vekt­leg­ging også på and­re kri­te­ri­er i til­legg til pris. Det har va­ert et ny­brotts­ar­beid i sam­ar­beid med både bran­sje­ak­tø­rer og Tele­mark fyl­kes­kom­mu­ne.

– Til slutt vis­te det seg at Mes­ta kom best ut med en an­buds­sum på ca. 801 mil­lio­ner og en mer­ver­di på and­re kri­te­ri­er på 72 mil­lio­ner. Det skil­te ba­re 12 mil­lio­ner mel­lom Mes­ta og Pre­sis Veg­drift. NCC opp­nåd­de den høy­es­te mer­ver­di­en for sitt an­bud, men had­de i ut­gangs­punk­tet et ve­sent­lig høy­ere an­bud. Ri­sa lå så høyt at de ikke kom i be­trakt­ning (1,083 mil­li­ar­der).

– Noen ble selv­sagt skuf­fet i den­ne pro­ses­sen, men det har va­ert et øns­ke fra de sto­re bran­sje­ak­tø­re­ne at fle­re kri­te­ri­er enn ba­re pris bør leg­ges inn i sto­re vei­ved­li­ke­holds­kon­trak­ter. Nå er det satt en frist for til­by­der­ne for å kom­me med inn­si­gel­ser, av­slut­ter Han­sen.

Pre­sis Veg­drift har hatt Hau­ke­li-kon­trak­ten de sis­te seks åre­ne. Det er ikke uvan­lig i bran­sjen at med­ar­bei­de­re skif­ter ar­beids­gi­ver når den­ne ty­pen kon­trak­ter går fra en til­by­der til en an­nen. Hva som skjer med de an­sat­te som drif­ter Hau­ke­li-kon­trak­ten for Pre­sis Veg­drift er, etter det Var­den er­fa­rer, ikke av­gjort.

▶ Knut Heg­ge­nes

FOTO: PRI­VAT

VUR­DE­RING: Sek­sjons­sjef To­re Jan Han­sen i Sta­tens veg­ve­sen Re­gion Sør har va­ert sen­tral i an­buds­ar­bei­det med den nye Tele­mark vest-kon­trak­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.