Piz­za-sje­fen ba­re for­svant

Varden - - NYHETER - Per.arne.renne­straum@var­den.no

Pizza­ba­ker, pizza­ba­ker, hvor har du gjort av deg? Ja, si det. Dri­ve­ren av Lu­ga­no Piz­ze­ria på Vest­sida ba­re for­svant.

I fjor høst ble dø­re­ne stengt uten noen na­er­me­re for­kla­ring el­ler be­skjed.

Te­le­fon­num­me­ret han tid­li­ge­re bruk­te er ute av drift, og det har hel­ler ikke va­ert mu­lig å få­ta­ki­ham­via­andre­ka­na­ler.

Pizza­sel­ska­pet har fle­re in­kasso­sa­ker på seg. Det sis­te for­sø­ket på å ta ut­legg ble gjort 27. mars. Men det var in­tet å hen­te. I sep­tem­ber i fjor tok skatte­opp­kre­ve­ren i Kra­gerø 57.607 kro­ner i ut­legg. Si­den har det kom­met inn to and­re in­kasso­krav, på 260 og 119 kro­ner.

Til media ut­tal­te den tid­li­ge­re sje­fen for Lu­ga­no Piz­ze­ria ath­an­sat­set­på­hel­års­drif­ti­det som pri­ma­ert blir sett på som et lo­ka­le skred­der­sydd for som­mer­drift. Han åp­net res­tau­ran­teni­fjor­vår.

– Han ble borte. Vi har ikke greid å opp­nå kon­takt med ved­kom­men­de. Der­for er vi i ferd med å skri­ve kon­trakt med en an­nen lo­kal dri­ver, som skal dri­ve som­mer­res­tau­rant. Det sier Ha­a­vard Ska­re i Brats­berg Grup­pen, sel­ska­pet som ei­er den lil­le rødmal­te byg­nin­gen, for øv­rig PPs gam­le port­vakt.

▶ Per Arne Renne­straum

FOTO: FRED­RIK PEDERSEN

STENGT: Dri­ve­ren av Lu­ga­no Piz­ze­ria ba­re for­svant i fjor høst. Der­for har ei­e­ren av byg­get inn­gått av­ta­le med ny dri­ver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.