Kla­rer ikke å kut­te års­verk

Varden - - NYHETER -

De nes­te fire åre­ne må Syke­hu­set Tele­mark kut­te 126 stil­lin­ger. Men det får ikke syke­hu­set til ak­ku­rat nå. Per mars var det 48 fle­re an­satt enn bud­sjet­tert.

I lang­tids­pla­nen som sty­ret i syke­hu­set skal ved­ta ons­dag, fore­slår syke­hus­di­rek­tør Tom Hel­ge Røn­ning å re­du­se­re med 126 års­verk fram mot år 2022. Det er en re­duk­sjon i be­man­nin­gen på fire pro­sent.

– For å nå mål­set­tin­gen om pro­duk­ti­vi­tets­øk­ning må be­man­nings­re­duk­sjo­nen rea­li­se­res sam­ti­dig med økt ak­ti­vi­tet, står det i saks­ut­red­nin­gen.

Men det er ikke lett å få til det­te ak­ku­rat nå. Det går det fram av en an­nen sak; øko­nomi­rap­por­ten per mars. Syke­hu­set øns­ker å ned­be­man­ne med 58 års­verk al­le­re­de i år, men får det ikke til, på grunn av syke­fra­va­er:

– Som føl­ge av høy­ere syke­fra­va­er og der­av høy­ere vi­kar­inn­leie, er ikke ef­fek­ten så stor, står det i mars­rap­por­ten.

Per mars vi­ser regn­ska­pet en mi­nus på 11,5 mil­lio­ner kro­ner. Syke­hu­set har egent­lig hatt som mål å gå med 30 mil­lio­ner kro­ner i over­skudd i år, etter å ha fått be­skjed om det fra ei­e­ren, Helse Sør-Øst på Ha­mar om det.

Der­med er Syke­hu­set Tele­marks regn­skap 19 mil­lio­ner kro­ner dår­li­ge­re enn bud­sjet­tert etter førs­te kvar­tal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.