Distrikts­po­li­tisk bloms

Fem år etter at bloms­ter­de­ko­ra­tør­lin­ja ble flyt­tet til­ba­ke til Porsgrunn, kan den nok en gang ende i Lun­de.

Varden - - NYHETER - PORSGRUNN ragn­hild.jo­han­sen@var­den.no

▶ – Vi får en hal­ve­ring av ele­ve­ne, og så blir lin­ja lagt ned, spår dag­lig le­der hos Bryns Bloms­ter, Bjar­ne Dei­la Bryn. Be­drif­ten hans har tatt imot la­er­lin­ger si­den ut­dan­nel­sen ble opp­ret­tet til­ba­ke på 50- tal­let.

– Lin­ja må lig­ge i Gr­en­land for det er her be­drif­te­ne er. Det fin­nes ikke en enes­te bloms­ter­bu­tikk i Lun­de, sier Bryn. Han tror bran­sjen i Gr­en­land vil slut­te å ta imot la­er­lin­ger hvis ut­dan­nings­til­bu­det opp­hø­rer.

– Det er få ge­vins­ter i å ha la­er­lin­ger uten­fra, sier han.

Ele­ve­ne kom­mer fra Gr­en­land

28. mai skal fyl­kes­po­li­ti­ker­ne i ho­ved­ut­val­get for kom­pe­tan­se i et eks­tra­or­di­na­ert møte av­gjø­re hvor fram­ti­das bloms­ter­de­ko­ra­tø­rer skal få ut­dan­nel­sen sin.

– De kan ikke flyt­ta lin­ja til­ba­ke til Lun­de, sier fag­la­erer Aud­ny Si­mon­sen ved Porsgrunn vi­dere­gå­en­de sko­le. Hun min­ner om at det knapt kom­mer ele­ver fra and­re de­ler av Tele­mark.

Bak­grun­nen for at bloms­ter­de­ko­ra­tør­lin­ja som er en del av De­sign og hånd­verk, nok an gang hen­ger i en tynn stilk, er fyl­kes­kom­mu­nens pla­ner om å sam­lo­ka­li­se­re Bam­ble vi­dere­gå­en­de sko­le på Gras­myr med Porsgrunn vi­dere­gå­en­de. I prak­sis be­tyr det nytt bygg i Bam­ble og at alt sam­les på nord­si­den i Porsgrunn. Pris­lap­pen for det­te er to­talt 436 mil­lio­ner kro­ner.

Bloms­ter­de­ko­ra­tør­lin­ja lig­ger nett­opp i sør­byg­get, og da ut­dan­nel­sen ble flyt­tet fra Lun­de i 2013 ble det in­ves­tert noen mil­lio­ner kro­ner for å ta imot ele­ve­ne.

Ge­ne­rell elev­ned­gang i fyl­ket

End­rin­ge­ne som trer i kraft skole­året 2020–21 in­ne­ba­erer at in­du­stri­kom­mu­nen Porsgrunn mis­ter alle sine yr­kes­fag­li­ge til­bud. Dis­se fa­ge­ne blir for­delt på Bam­ble og Ski­en.

For det har va­ert en merk­bar end­ring i ele­ve­nes fag­valg de sis­te åre­ne. Tid­li­ge­re valg­te 60 pro­sent yr­kes­fag og 40 det man tid­li­ge­re kal­te all­menn­fag. Nå er det­te i ferd med å jev­nes ut.

– Vi går mer og mer over på den aka­de­mis­ke are­na, men det er jo fag­ar­bei­de­re vi tren­ger; ikke fle­re aka­de­mi­ke­re, på­pe­ker rek­tor Mo­ni­ca Gjert­sen Stein­bak­ken

Mens Porsgrunn tra­di­sjo­nelt har va­ert den størs­te vi­dere­gå­en­de sko­len i Tele­mark med rundt 1.000 ele­ver vil Ski­en få den rol­len etter 2021 med 1.000 ele­ver, Porsgrunn får 800–950 og Bam­ble 700. Hvor man­ge ele­ver Porsgrunn vgs får i fram­ti­den vil også av­hen­ge av hvor stor den nye sko­len blir.

– Bak­grun­nen for alt det­te er at vi har en elev­ned­gang i fyl­ket, med til­bu­det Porsgrunn sit­ter igjen med er over­ho­det ikke dår­lig, sier Stein­bak­ken.

▶ Ragn­hild Jo­han­sen

NYTT BYGG: Her på nord­si­den av Porsgrunn vi­dere­gå­en­de sko­le der rek­tor Mo­ni­ca Gjert­sen Stein­bak­ken står, kom­mer det et nytt bygg.

BLOMSTERDEKORATØR: Dag­lig le­der i Bryns Bloms­ter, Bjar­ne Dei­la Bryn har all­tid hatt la­er­lin­ger. I år er Helén Vik

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.