Res­tau­rant slip­per å sten­ge

Varden - - NYHETER - Per.arne.renne­straum@var­den.no

Res­tau­rant Zor­ba i Nord­eng­år­den slip­per å måt­te sten­ge. Det mest pres­se­ren­de på­leg­get fra Ar­beids­til­sy­net er etter­kom­met in­nen fris­ten.

Ar­beids­til­sy­net ved­tok sten­ging av res­tau­ran­ten der­som de ikke mot­tok kopi av ar­beids­av­ta­le in­nen fris­ten 16. april. Den­ne fris­ten var ut­vi­det i for­hold til den opp­rin­ne­li­ge.

– Jeg har sendt inn alt de har be­hov for, sier dag­lig le­der og inne­ha­ver Ibra­him Tas til Var­den.

Han star­tet res­tau­rant i et lo­ka­le som har va­ert rys­tet av tur­bu­lens de sis­te åre­ne. Efe­sos var den for­ri­ge som måt­te gi opp. Den ble stengt på da­gen i april i fjor og fikk ald­ri lov til å gjen­åpne.

Zor­ba har holdt det gå­en­de si­den ok­to­ber.

– Når det gjel­der på­leg­get om ar­beids­av­ta­ler så er den opp­fylt in­nen fris­ten. Så får vi se når det gjel­der den ens­te fris­ten, sier se­nior­in­spek­tør Gunn-Berit Gje­ve­stad i Ar­beids­til­sy­net.

Den nes­te fris­ten er 30. april og gjel­der et krav om å ut­ar­bei­de ar­beids­av­ta­ler.

Tas sier han er opp­tatt av at alt skal fore­gå i tråd med lo­ven, men at pa­pir­ar­bei­det tar mye tid.

▶ Per Arne Renne­straum

FOTO: PER ARNE RENNE­STRAUM

ORDNET OPP: Ibra­him Tas har ordnet opp in­nen fris­ten og sier han har alt på stell i res­tau­ran­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.