Har du sett den­ne?

Varden - - NYHETER - Jon.in­ge.han­sen@var­den.no bir­te.ulve­seth@var­den.no

Po­li­ti­et tror den draps­sik­te­de 53-årin­gen kjør­te 150 mil og drep­te eks­ko­na.

Nå et­ter­ly­ser de in­for­ma­sjon og be­ve­gel­ser av en bil, en sølv­far­get Vol­ks­wa­gen Sha­ran, i draps­sa­ken på Notodden.

Den etter­lys­te bi­len er bi­len til den draps­sik­te­de man­nen. Po­li­ti­et me­ner han har kjørt fra Har­stad til Notodden sist helg.

– Man­nen har i av­hør er­kjent at han var på Notodden, at han opp­søk­te kvin­nen, at det opp­sto en si­tua­sjon mel­lom dem som før­te til at hun døde og at han der­et­ter dro fra Notodden. Han nek­ter fort­satt straff­skyld etter sik­tel­sen, skri­ver Sør-Øst po­liti­dis­trikt i en presse­mel­ding.

Po­li­ti­et øns­ker ikke å gi mer de­tal­jert in­for­ma­sjon om hva han har for­talt om hen­del­sen i av­hø­ret. Po­li­ti­et vil av etter­fors­kings­mes­si­ge hen­syn fort­satt ikke gå ut med hva som er døds­år­sa­ken. Det gjen­står mye etter­fors­king og fle­re av­hør av sik­te­de. Po­li­ti­et vil nå blant an­net ar­bei­de med å kon­trol­le­re sik­te­des fore­lø­pi­ge for­kla­ring og kart­leg­ge hans be­ve­gel­ser.

Den 53 år gam­le eks­man­nen ak­sep­ter­te fre­dag va­re­tekts­fengs­ling uten retts­møte.

– Det var en hel­hets­vur­de­ring. Det­te er en stor og al­vor­lig sak som po­li­ti­et tren­ger tid til å etter­fors­ke, sier 53-årin­gens for­sva­rer, ad­vo­kat Tom Ove­sen.

– Vi øns­ker tips fra pub­li­kum om noen har sett en sølv­far­get Vol­ks­wa­gen Sha­ran i tids­rom­met fra lør­dag etter­mid­dag 7. april til søn­dag kveld 8. april, sier po­liti­ad­vo­kat Bjørn Bunk­holt Saeter.

I til­legg ber de om tips fra pub­li­kum som kan­skje kan ha den sam­me bi­len på dash­bord­ka­me­ra.

– Vi er in­ter­es­sert i film fra bi­ler med dash­bord-ka­me­ra, som har kjør­te E18 og E134 mel­lom Oslo og Notodden, mel­lom lør­dag klok­ken 13.00 og søn­dag klok­ken 22.00, sier Saeter. Tids­punk­te­ne gjen­spei­ler tids­punk­tet for når po­li­ti­et tror den 38 år gam­le ma­rok­kans­ke små­barns­mo­ren på Notodden ble drept.

▶ Jon In­ge Han­sen ▶ Bir­te Ulve­seth

FOTO: PO­LI­TI­ET

ØNS­KER HJELP: Po­li­ti­et øns­ker tips der­som noen har sett en sølv­far­get VW Sha­ran på Notodden el­ler om­rå­det rundt i tids­rom­met lør­dag etter­mid­dag 7. april til søn­dag kveld 8. april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.