MØY Tele­mark trig­ger

32 inn­vand­rer­kvin­ner får bli med i en grün­der­pi­lot. Må­let er at flest mu­lig av dem la­ger be­drif­ter.

Varden - - NYHETER - Ragn­hild.jo­han­sen@var­den.no

▶ I for­ri­ge run­de klar­te fire av fem inn­vand­rer­kvin­ner å ska­pe sin egen ar­beids­plass. Det er pro­sjekt­le­der Lin­da Ceci­lie Furulund sva­ert for­nøyd med. Det er nett­ver­ket MØY Tele­mark som trek­ker i trå­de­ne. Den­ne gan­gen har de fått stats­støt­te og slår på stor­trom­ma.

Det drei­er seg ikke ba­re om å bli grün­der; vel så mye hand­ler det om å få til en god in­te­gre­ring. Der­for blir ikke Furulund for­tvi­let om ikke fleste­par­ten av de 32 blir grün­de­re.

– Vi tar drøm­me­ne de­res på al­vor. Hå­pet er at mel­lom fem og ti pro­sent en­der opp med egen be­drift, men det er ikke sik­kert vi kla­rer det, sier hun. Hun vet av er­fa­ring at ting tar tid, og om kvin­ne­ne ikke er i havn etter at pi­lo­ten er fer­dig, vi­ser det seg ofte at ting skjer litt på sikt.

Klek­ker ide­er

Den­ne gan­gen sam­ar­bei­der de med Røde Kors og Vok­sen­opp­la­e­rin­ga i Ski­en. Stats­støt­ten på 300.000 kro­ner kom­mer fra IMDI (In­te­gre­rings- og mang­folds­di­rek­to­ra­tet).

– Uten den­ne støt­ten had­de vi ikke fått det til, sier Furulund. Pla­nen er å ska­pe fire grup­per med åtte del­ta­ke­re i hver - to i Skie­n­og­toiOslo. Suk­sess­fak­to­ren i for­ri­ge run­de var in­klu­de­ring.

– Vi fikk til­bake­mel­din­ger fra kvin­ne­ne à la: en­de­lig er det noen som ser meg, for­tel­ler hun.

I for­ri­ge run­de om­fat­tet pro­sjek­tet kvin­ner fra blant an­net Por­tu­gal, Montenegro og So­ma­lia. Spri­ket på ut­dan­nings­ni­vå­et har va­ert fra an­alfa­be­ter til høyt ut­dan­ne­de kvin­ner.

– Noen kan ikke norsk, så vi be­nyt­ter oss mye av tolk, for­tel­ler Furulund. Man­ge av kvin­ne­ne vet ikke hva de har lyst til å job­be med. Det er i møte med de and­re at ide­ene blir klek­ket.

For­stå­el­se for kul­tur

Den pi­lo­ten MØY nå skal i gang med er la­get etter møns­ter av de tid­li­ge­re pro­sjek­te­ne. Sam­men med de lo­ka­le ak­tø­re­ne er også SOCen­tral, et so­si­alt en­tre­pre­nør­skap, Profe­sio­nal Wo­mens Network og Sisu Bu­si­ness i Oslo. Alle dis­se en­tre­pre­nø­r­ak­tø­re­ne job­ber mot kvin­ner og inn­vand­re­re.

– Nøk­ke­len til suk­sess lig­ger i fel­les­ska­pet, un­der­stre­ker Furulund. Hun pe­ker på at et­nis­ke nors­ke kvin­ner også bru­ker tid på å gå fra idé til grün­der­skap.

Til å hjel­pe seg med pi­lo­ten har hun en stab med gruppe­le­de­re.

– Det er in­gen hvem som helst, un­der­stre­ker hun. – Det­te er men­nes­ker med er­fa­ring fra det å dri­ve egen be­drift, kom­pe­tan­se in­nen in­te­gre­ring og for­stå­el­se for kul­tur­for­skjel­ler. ▶ Ragn­hild Jo­han­sen

SUK­SESS: Sa­ra Ma­gal­hães (midt­en) var en av kvin­ne­ne som star­tet egen be­drift. Lin­da Ceci­lie Furulund (t.v.) og Sti­ne Brek­ka Sko­land, Røde Kors.

MØY: Pro­sjekt­le­der Lin­da Ceci­lie Furulund skal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.