Eks­por­ten til ut­lan­det øker

Varden - - NYHETER -

Den nors­ke vare­eks­por­ten var på 78,2 mil­li­ar­der kro­ner i mars, noe som er 2,6 pro­sent mer enn i sam­me må­ned i fjor. Høy­ere olje­pris trakk veks­ten opp.

Eks­port­ver­di­en av rå­olje var i mars på 21,3 mil­li­ar­der kro­ner. Det til­sva­rer en øk­ning på 24 pro­sent i for­hold til sam­me må­ned i fjor, vi­ser fore­lø­pi­ge tall Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

Gjen­nom­snitts­pri­sen på et fat olje var på 492 kro­ner, som er 78 kro­ner mer enn for 12 må­ne­der si­den. Det bi­dro til å trek­ke veks­ten i eks­port­ver­di­en opp.

To­talt eks­por­ter­te Nor­ge va­rer for 78,2 mil­li­ar­der kro­ner, noe som er 2,6 pro­sent mer enn i mars i for. Hit­til i år har eks­port­ver­di­en av nors­ke va­rer økt med 5,6 pro­sent sam­men­lig­net med i fjor.

Im­por­ten var på 63,3 mil­li­ar­der kro­ner, og der­med ble han­dels­over­skud­det på 15 mil­li­ar­der kro­ner i mars.

NTB

FOTO: HÅ­KON MOSVOLD LAR­SEN / NTB SCANPIX

OLJE­PRIS: Høy­ere olje­pris bi­dro til å trek­ke veks­ten i eks­port­ver­di­en opp i mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.