Av­lus­ning i varmt vann kan va­ere smerte­fullt for lak­sen

Varden - - NYHETER -

▶ De sis­te åre­ne har fjer­ning av lakse­lus ved å leg­ge lak­sen i varmt vann blitt van­li­ge­re. Ny forsk­ning vi­ser at lak­sen kan få al­vor­li­ge ska­der av me­to­den.

Ter­misk av­lus­ning blir sta­dig mer brukt for å fjer­ne lakse­lus. I 2014 ble det fore­tatt tre ter­mis­ke be­hand­lin­ger, mens det i fjor ble fore­tatt 1.308 be­hand­lin­ger. Me­to­den er i dag den van­ligs­te for­men for ikke-medi­ka­men­tell be­hand­ling av laks og regn­bue­ør­ret mot lakse­lus.

Ved ter­misk av­lus­ning hol­des fisken i vann på 28–34 grader i 30 se­kun­der, men i en ny fag­ar­tik­kel i Norsk ve­te­ri­na­er­tids­skrift kom­mer det fram at lak­sen kan ta ska­de av den­ne be­hand­lin­gen.

– Økt dø­de­lig­het fore­kom­mer etter slik be­hand­ling, sier Trygve T. Pop­pe, som er en av for­fat­ter­ne av ar­tik­ke­len, i en presse­mel­ding. Ar­tik­ke­len do­ku­men­te­rer at det fore­kom­mer al­vor­li­ge ska­der på fisken etter at den har va­ert ut­satt for ter­misk av­lu­sing. Sann­syn­lig­he­ten er også høy for at me­to­den er smerte­full for fisken, iføl­ge for­fat­ter­ne. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.