Rea­ge­rer på DNBs nød­num­mer for dyr

Stor­tings­po­li­ti­ker Geir Polle­stad (Sp) rea­ge­rer kraf­tig på at DNB For­sik­ring har opp­ret­tet et nød­num­mer for dyr og kal­ler det et mar­keds­fø­rings­stunt.

Varden - - NYHETER -

Ni av ti nord­menn vet ikke hvor de skal hen­ven­de seg der­som de ser et dyr i nød, iføl­ge en mar­keds­un­der­sø­kel­se av Ip­sos ut­ført for DNB. Der­for har sel­ska­pet lan­sert ett fel­les nød­num­mer for dyr.

Det får Sen­ter­par­ti-po­li­ti­ker Polle­stad til å koke, skri­ver NRK.

– Det­te er falskt fra ende til an­nen. DNBs mål er å sel­ge fle­re for­sik­rin­ger på vår in­ne­byg­de kja­er­lig­het og en­ga­sje­ment for dy­re­ne våre, skri­ver han på sin Face­bo­ok-side, der han kal­ler stun­tet både spe­ku­la­tivt og umo­ralsk.

DNB på sin side sva­rer at det er lov å ha to tan­ker i ho­det sam­ti­dig.

– Man kan både gjø­re noe som er bra for sam­fun­net og dy­re­ne, sam­ti­dig som nord­menn blir opp­merk­som på dyre­for­sik­rin­gen vår, sier Vi­dar Kors­berg Dals­bø i DNB For­sik­ring.

Set­ter over til ve­te­ri­na­er

Må­let med nød­num­me­ret er at inn­rin­ge­re på sikt kan få hjelp med så man­ge dyre­re­la­ter­te hen­ven­del­ser som mu­lig.

– I førs­te om­gang vil folk som rin­ger, bli satt over til na­er­mes­te åpne ve­te­ri­na­er for akutt hjelp. Men så raskt som mu­lig vil vi in­klu­de­re fle­re funk­sjo­ner, sier Dals­bø.

Polle­stad fore­slår at man hel­ler kon­tak­ter en ve­te­ri­na­er di­rek­te om et dyr er sykt el­ler skadd, Mat­til­sy­net om du vil vars­le om en dyre­vel­ferds­sak og po­li­ti­et om du har kjørt på et dyr.

Sp-po­li­ti­ke­ren er også for å gjen­inn­føre lo­ka­le sta­sjo­na­ere vak­ter for små­dyr.

Ve­te­ri­na­er­for­enin­gen

Det for­sla­get blir støt­tet av Den nors­ke ve­te­ri­na­er­for­ening, som lik­het med Polle­stad ikke er be­geist­ret for DNB For­sik­rings nye til­tak.

– Vi ser en god del ut­ford­rin­ger med å få et fel­les nød­num­mer til å fun­ge­re, og vi øns­ker ikke å ta del i den­ne kam­pan­jen, skri­ver ve­te­ri­na­er­for­enin­gen på Face­bo­ok.

Fore­nin­gen vi­ser vi­de­re til at det al­le­re­de ek­sis­te­rer en lands­dek­ken­de ve­te­ri­na­er­vakt, som Nor­ges kom­mu­ner har an­sva­ret for.

(NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

– MAR­KEDS­FØ­RINGS­STUNT: Geir Polle­stad fra Sen­ter­par­ti­et me­ner DNB s nød­num­mer for dyr er et mar­keds­fø­rings­stunt som er «spe­ku­la­tivt og umo­ralsk».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.