Ki­na og Ja­pan gjen­opp­tar øko­no­misk kon­takt

Varden - - NYHETER -

Ki­na og Ja­pan har gjen­opp­tatt kon­takt om øko­no­mis­ke spørs­mål etter et av­brekk på åtte år, et tegn på gry­en­de tøva­er i et for­hold som ofte er is­kaldt.

Le­det av sine uten­riks­mi­nist­re møt­tes de to de­le­ga­sjo­ne­ne i Tokyo til det som for­melt er kalt den fjer­de ja­pansk-ki­ne­sis­ke dia­lo­gen om øko­no­mis­ke spørs­mål og den førs­te si­den 2010.

Ki­nas uten­riks­mi­nis­ter Wang Yi sa at de to lan­de­ne står på start­stre­ken til et nytt for­hold som vil frem­me den fram­ti­di­ge ut­vik­ling i beg­ge land. Han la til at sam­ar­bei­det går inn i en ny, vik­tig fase.

Ja­pan stre­ver for ikke å hav­ne i ut­kant­en av det som skjer i re­gio­nen, der det er mest opp­merk­som­het rundt det mu­li­ge tøva­e­ret mel­lom sta­te­ne på den kore­ans­ke halv­øya og Ki­nas do­mi­ne­ren­de stil­ling.

Asias to størs­te øko­no­mi­er har god grunn til å sam­ar­bei­de i lys av pre­si­dent Do­nald Trumps han­dels­ut­spill om øken­de av­gif­ter på va­rer fra asia­tis­ke land inn til USA.

Ja­pans stats­mi­nis­ter Shin­zo Abe drar til Washing­ton den­ne uken for å drøf­te han­dels­spørs­mål med Trump. Også det mu­li­ge topp­mø­tet mel­lom Trump og den nord­kore­ans­ke le­der Kim Jong-un står på dags­or­de­nen for dis­se sam­ta­le­ne. (NTB)

FOTO: AP/NTB SCANPIX

VIL SAM­AR­BEI­DE IGJEN: Ki­nas uten­riks­mi­nis­ter Wang Yi (t.v.) og Ja­pans stats­mi­nis­ter Shin­zo Abe møt­tes i T okyo i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.