Helle­land me­ner sto­re kom­mu­ner vil gi bed­re barne­vern

Varden - - NYHETER -

▶ Små kom­mu­ner lig­ger i top­pen av sta­ti­stik­ken over barn som blir tatt fra for­eld­re­ne.

Bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land sier til NRK at en grunn til det­te er at de mind­re barne­verns­tje­nes­te­ne har stør­re ut­ford­rin­ger med å gi et godt til­bud til bar­na.

– Det er helt av­gjø­ren­de at kom­mune­re­for­men får fort­set­te med full kraft. På den må­ten får vi ster­ke­re kom­mu­ner og en barne­verns­tje­nes­te som har bred kom­pe­tan­se, som har god inn­sikt og som har er­fa­ring med man­ge sa­ker som kan set­te i verk man­ge uli­ke til­tak på et tid­lig tids­punkt så man slip­per å gå til det skrit­tet å flyt­te barn ut av fa­mi­li­en sin, sier Helle­land.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.