Får mat på bor­det etter fem års be­lei­ring

Tu­sen­vis av flykt­nin­ger fra tid­li­ge­re opp­rørs­kon­trol­ler­te Øst-Ghouta bor nå i en over­fylt leir uten­for Sy­rias ho­ved­stad Da­mas­kus.

Varden - - NYHETER -

I flykt­ning­lei­ren i lands­byen Horjel­li er bo­li­ge­ne enk­le, og kloak­ken ren­ner åpent i ga­te­ne. Men for førs­te gang på lang tid får be­boer­ne nok å spi­se.

I et fel­les­kjøk­ken til­be­re­des hver dag opp­til tre tonn mat, som de­les ut til be­bo­ere som stil­ler seg i kø med egne kje­ler.

– Vi job­ber rundt 18 ti­mer om da­gen, og star­ter tid­lig om mor­ge­nen, sier Ziad Ghazal (43), en av de fri­vil­li­ge som job­ber i lei­ren.

Angrepet i Dou­ma

Til sam­men bor det rundt 18.000 men­nes­ker i lei­ren, iføl­ge ny­hets­by­rå­et AP.

Den ble opp­rin­ne­lig byg­get for sy­ris­ke flykt­nin­ger som vend­te til­ba­ke fra ut­lan­det, for­tel­ler ord­fø­rer Ab­dul-Rah­man al-Khatib. Nå bru­kes den i ste­det av in­ternt for­drev­ne fra ØstGhouta.

Den sis­te opp­rørs­bas­tio­nen som falt i om­rå­det Øst-Ghouta, var byen Dou­ma. Re­gje­rings­styr­ke­ne tok kon­troll over byen lør­dag – en uke etter at si­vi­le i byen an­gi­ve­lig ble ut­satt for gift­gass.

Det an­tat­te gift­an­gre­pet var bak­grun­nen for at USA, Stor­bri­tan­nia og Frank­ri­ke natt til lør­dag gjen­nom­før­te et ra­kett­an­gre­pet mot sy­ris­ke mi­li­taer­an­legg.

Stram­met gre­pet

Si­den re­gje­rings­styr­ke­ne be­gyn­te sine of­fen­siv mot ØstGhouta i fe­bru­ar, har over 170.000 men­nes­ker flyk­tet fra om­rå­det, iføl­ge ek­sil­grup­pa Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights (SOHR).

Da Øst-Ghouta falt, had­de om­rå­det uten­for Da­mas­kus va­ert om­rin­get av re­gje­rings­styr­ker helt si­den 2013.

Mot slut­ten av fjor­året stram­met re­gje­rings­styr­ke­ne gre­pet. Re­sul­ta­tet var at mat­pri­se­ne steg kraf­tig i jord­bruks­om­rå­det som tid­li­ge­re pro­du­ser­te mye av ma­ten som ble solgt i Da­mas­kus.

Si­tua­sjo­nen ble ikke bed­re av at fle­re av opp­rørs­grup­pe­ne som kon­trol­ler­te Øst-Ghouta, for­søk­te å ut­nyt­te si­tua­sjo­nen. Inn­byg­ge­re for­tel­ler at en dags­lønn så vidt var nok til noen få brød­bi­ter.

Solg­te gifte­rin­gen

35 år gam­le Alia Bak­kar sier at hun solg­te alle ei­en­de­le­ne sine for at hun og de tre bar­na skul­le over­le­ve.

– Jeg solg­te gifte­rin­gen min for 10.000 pund for å skaf­fe mat til bar­na mine, for­tel­ler hun. Sum­men til­sva­rer 150 kro­ner.

Nå bor hun og bar­na i lei­ren i Horjel­li. Her kan de få mat, tep­per og medi­si­ner fra det sy­ris­ke re­gi­met, FN og lo­ka­le hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Sy­risk Røde Halv­måne til­byr helse­hjelp.

Man­ge av be­boer­ne i lei­ren gir opp­rø­rer­ne skyl­den for det Øst-Ghouta er blitt ut­satt for. Om det­te er inn­byg­ger­nes aer­li­ge me­ning – el­ler noe de er nødt til å si når de nå bor i et re­gje­rings­kon­trol­lert om­rå­de – er det vans­ke­lig å vite sik­kert.

(NTB-AP)

FOTO: AP/NTB SCANPIX

FLYK­TET FRA ØST-GHOUTA: Sy­ris­ke in­ternt for­drev­ne står i kø for å få mat i flykt­ning­lei­ren i Horjel­li uten­for Da­mas­kus. Bil­det ble tatt fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.