Brua over Brygge­van­net

Varden - - MENINGER - Emi­lie Schäf­fer Ski­en Høy­re

Dram­men gikk for noen år si­den gjen­nom en es­te­tisk og miljø­mes­si­ge for­vand­ling. Fra å va­ere en kje­de­lig, kan­skje litt stygg by, har den blitt en vak­ker sva­ne.

Man­ge me­ner at Yp­si­lon­brua over van­net har gitt sitt vik­ti­ge bi­drag til det­te. En «Ga­me Chan­ger» slik by­ens mange­åri­ge ord­fø­rer har ut­trykt seg om brua. Vi i Høy­re tror brua over Brygge­van­net vil få noe til­sva­ren­de ef­fekt. Det er en av grun­ne­ne til at noen av oss i Høy­re har om­talt oss som bru-en­tu­si­as­ter.

Vi er opp­tatt av mil­jø. Fle­re må bru­ke gan­ge og syk­kel som trans­port­al­ter­na­tiv. Saks­ut­red­nin­gen for­tel­ler at vi i Gr­en­land har blitt an­be­falt å bin­de by­om­rå­de­ne bed­re sam­men med fire nye gan­gog syk­kel­bru­er fra Porsgrunn sen­trum og opp til Ski­en sen­trum.

Vin­ne­ren av en ar­ki­tekt­kon­kur­ran­se fikk i opp­drag å do­ku­men­te­re ef­fek­te­ne av til­ta­ke­ne, som da vis­te at pro­sjek­tet med de fore­slåt­te gang- og syk­kel­bru­ene vil­le gi sterkt økt til­gjen­ge­lig­het til fots og på syk­kel i om­rå­de­ne rundt bru­ene. Den vil­le gjø­re dis­se om­rå­de­ne langt mer at­trak­tiv som bo­lig- og na­e­rings­om­rå­de. Det ble gjen­nom­ført trans­port­ana­ly­ser som vis­te be­ty­de­lig ef­fekt av til­ta­ke­ne. Sist men ikke minst: Pro­sjek­tet vur­de­res som et av til­ta­ke­ne i By­pak­ke Gr­en­land med størst bi­drag til mål­opp­nå­el­se. Vi mer­ker oss at en­kel­te bru-mot­stan­de­re stil­ler dis­se rap­por­te­ne i tvil.

De­fleste­av oss hei­er på et le­ven­de by­sen­trum, det va­ere seg Gul­set­be­bo­ere og alle and­re. De fles­te av oss bor ett sted i kom­mu­nen, men job­ber et an­net sted. Fel­les for oss alle er at vi øns­ker oss smi­dig frem­kom­me­lig­het til og fra jobb og fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Hvis brua kan få fle­re til å syk­le og gå til jobb, er jo det fint. Etter vårt syn er det uhel­dig å set­te by­dels­be­bo­ere opp mot hver­and­re på en måte vi har sett i den­ne sa­ken. År­hus­brua kom­mer, den har vi i Høy­re va­ert med på å løf­te opp i prio­ri­te­rings­rek­ken av by­pakke­mid­ler.

Så er det Smie­øya. Der har en in­ves­tor tenkt å in­ves­te­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner på å for­skjøn­ne det som har va­ert in­fark­tet i inn­kjør­se­len til Ski­en sen­trum. Det hele skal bin­des sam­men med en bru der, og brua over Brygge­van­net. Vi tror ikke det vil­le skjedd hvis vi i Ski­en nå ikke had­de vist vil­je til å in­ves­te­re i den­ne de­len av byen med Brygge­vanns­brua som en vik­tig for­ut­set­ning for det pro­sjek­tet han er i gang med.

Brua vil med­føre at fle­re bo­set­ter seg i sen­trumsna­ere strøk, noe som er helt i tråd med fast­sat­te pla­ner og po­li­ti­ker­nes øns­ker. Den vil kor­te ned av­stan­den for folk som job­ber i sen­trum, el­ler mot­satt vei – en av våre sto­re ar­beids­plas­ser –på syke­hu­set, og fle­re vil kun­ne gå og syk­le. Ikke minst la­ere­re og ele­ver på den nye vi­dere­gå­en­de sko­len på Klos­ter­øya. Det er bra. Høy­re er glad for at by­sty­rets fler­tall nå har stemt for å byg­ge Brygge­vanns-brua.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.