Vi blir over­vå­ket

Varden - - MENINGER - Finn El­torn

Af­ten­pos­ten har gått ut og for­kynt at den skal slet­te data som er sam­let om abon­nen­ter i en år­rek­ke. Data­til­sy­net hev­der Schib­sted har lag­ret bru­ker­data helt fra 2001. Nå lo­ver medie­kon­ser­net at bru­ker­ne skal få bed­re over­sikt over hva som sam­les inn om dem. Men det er ikke ba­re Af­ten­pos­ten som sam­ler data om oss.

Al­le­re­de da jeg fikk mitt førs­te kre­ditt­kort på slut­ten av seksti­tal­let for­stod jeg at jeg kun­ne va­ere ut­satt for over­vå­king. Ban­ken viss­te hvor jeg had­de va­ert og hvor jeg had­de hand­let. Og det­te har ak­se­le­rert kraf­tig. Bank­kor­te­ne bru­kes så de går var­me. Kon­tan­ter bru­kes i sta­dig syn­ken­de grad. Med bom­sta­sjo­ner og par­ke­rings­auto­ma­ter kan det hol­des øye med hvor vi be­ve­ger oss. Og nå har In­ter­nett blitt ho­ved­bi­dra­get til mu­lig­he­te­ne for over­vå­king.

Jeg har en viss aver­sjon mot cookies. Det be­nyt­tes i «over­vå­kings­for­mål». På bak­grunn av min ak­ti­vi­tet på net­tet set­ter «de» opp en pro­fil om meg som be­nyt­tes i mar­keds­fø­ring mot meg. Ved å sper­re for cookies har jeg opp­levd pro­blem med å log­ge meg inn på f.eks. DnB, Af­ten­pos­ten m.fl.

Jeg er mis­for­nøyd med den­ne ty­pen over­vå­king og sy­nes det­te bur­de va­ere en sak for Data­til­sy­net. Jeg skrev til dem, og det­te sva­rer de: «Bruk av cookies er lov­re­gu­lert i ekom­lo­ven § 2-7 b. For­ar­bei­de­ne til be­stem­mel­sen sier at inn­stil­lin­ge­ne for lag­ring av cookies tel­ler som bru­ke­rens sam­tyk­ke. Be­stem­mel­sen (og der­med bru­ken av cookies til mar­keds­fø­ring, som du opp­le­ver) er alt­så ved­tatt.

Data­til­sy­net er kri­tisk til den­ne prak­si­sen, men tar be­stem­mel­sen til etter­ret­ning. (Ut­he­vet av meg) Merk at ikke alle cookies er til mar­keds­fø­ring – nett­si­der bru­ker også cookies til and­re, nød­ven­di­ge, opp­ga­ver. Hvis du er usik­ker på for ek­sem­pel Af­ten­pos­tens og DNBs bruk av cookies, an­be­fa­ler jeg at du tar kon­takt med gjel­den­de virk­som­het.

Data­til­sy­net har ny­lig gitt ut en rap­port på bruk av kom­mer­si­ell bruk av per­son­opp­lys­nin­ger, kalt Det sto­re data­kapp­lø­pet. Der kan vi le­se mer om cookies.»

Så da vet vi det. Det er ved­tatt i lov at det er fritt frem å over­våke oss. Men nå skal Data­til­sy­net sjek­ke Face­bo­ok. Spen­nen­de å se hva de fin­ner. Kan vi føle oss tryg­ge?

ILLUTRASJONSFOTO: SCANPIX

KRI­TISK, MEN: Data­til­sy­net er kri­tisk til bru­ken av cookies, men det er lov.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.