Vig­sel av like­kjøn­ne­de

Varden - - MENINGER -

Jeg les­te med in­ter­es­se Nils Ing­var Nil­sens inn­legg om oven­nevn­te. Jeg har skre­vet om det­te tid­li­ge­re, så skri­ver nå først og fremst til deg, Nils Ing­var.

Du hen­vi­ser til fle­re bi­bel­ord, bl.a. 1 Mos. 1,2728. Vel, bi­bel­ord tol­kes for­skjel­lig. Det er der­for vi har for­skjel­li­ge kirke­sam­funn. Det som be­tyr mest er selv­føl­ge­lig hvil­ket grunn­syn man har på Bi­be­len. Er Bi­be­len le­vert til oss di­rek­te fra Gud selv? Noen kal­ler Bi­be­len «Guds ord». For meg blir det feil. Vi vet jo at det er men­nes­ker som har skre­vet alt som står i Bi­be­len.

Når det gjel­der Det gam­le tes­ta­men­tet, så er det som kjent skre­vet for mer enn 2.000 år si­den av di­ver­se ukjen­te for­fat­te­re over en lang tids­pe­rio­de. I 1. Mose­bok, som du re­fe­re­rer til, står det at Gud skap­te de to førs­te men­nes­ke­ne, Adam og Eva. I dag vet vi at de førs­te or­ga­nis­me­ne opp­sto for ca. 3.800 mil­lio­ner år si­den, og har ut­vik­let seg til det mang­fol­det av liv vi har i dag. Men jeg sier ikke det er til­fel­dig.

Litt evo­lu­sjons­his­to­rie: Evo­lu­sjo­nen til men­neske­slek­ten be­gyn­te i Afri­ka for ca. 2,5 mil­lio­ner år si­den, og dis­se tid­li­ge men­neske­ar­te­ne spred­te seg etter hvert til Euro­pa og Asia. Homo ne­an­dert­ha­len­sis (ne­an­der­ta­ler­ne) ut­vik­let seg i Euro­pa og Midt­østen for ca. 500.000 år si­den.

Det «mo­der­ne» men­nes­ke (oss, Homo sa­pi­ens - be­tyr «klokt men­nes­ke» - vi er ikke be­skjed­ne) ut­vik­let seg i Øst-Afri­ka for ca. 200.000 år si­den og spred­te seg også nord­over. Det er litt rart å ten­ke på at for 100.000 år si­den fan­tes det minst seks for­skjel­li­ge men­neske­ar­ter på jor­da.

Det er sann­syn­lig at vi for­treng­te ne­an­der­ta­ler­ne som døde ut for 30.000 år si­den, og sann­syn­lig­vis også de and­re mer pri­mi­ti­ve men­neske­sla­ge­ne. Men Homo erec­tus («opp­reist men­nes­ke») ek­sis­ter­te i nes­ten 2 mil­lio­ner år, det lengs­te en men­neske­art har ek­sis­tert.

Det­te er hva vi­ten­ska­pen så langt kan for­tel­le, men man­ge krist­ne, kan­skje du også, be­tvi­ler at det fore­går en evo­lu­sjon. Jeg får av og til høre «men det er ikke be­vist». Og når jeg sier at alt som står i Bi­be­len er skre­vet av men­nes­ker, får jeg til svar at dis­se men­nes­ke­ne var in­spi­rert av Gud. Men det er jo ba­re en på­stand, uten noen vi­ten­ska­pe­lig støt­te.

Dess­uten sier mus­li­me­ne det sam­me: Mu­ham­med var så in­spi­rert at han fikk skri­ve Ko­ra­nen etter dik­tat av en­ge­len Gab­ri­el. Hva med Mor­mons Bok, som hev­des å va­ere en åpen­ba­ring? Ikke noe av det­te er be­vist, mens evo­lu­sjons­la­eren har mas­siv vi­ten­ska­pe­lig støt­te, ba­sert på utal­li­ge fos­sil­funn, skje­lett­funn, DNA-ana­ly­ser, at mu­ta­sjo­ner opp­står, tids­be­reg­ning ved bruk av ra­dio­ak­ti­ve iso­to­per, osv.

Fin­nes det nors­ke krist­ne i dag som be­nek­ter at jor­da vår er rund som en kule? Jeg hå­per ikke det. Men i USA er bok­stav­tro­en så sterk at der har de nå fått sitt «Flat Earth Socie­ty». Grun­nen er sann­syn­lig­vis at det i Jobs bok står en pas­sa­sje der det er ty­de­lig at for­fat­te­ren har trodd at jor­da er flat.

Vi men­nes­ker har fått ev­nen til å ten­ke, re­so­ne­re, fin­ne ut av ting. In­tel­lek­tet er en gude­gitt gave. Hvor had­de vi va­ert i dag om vi ikke had­de hatt vi­ten­ska­pen? Når den krist­ne la­ere kom­mer i strid med vi­ten­skap, for­nuft og lo­gikk, så bør la­eren for­and­res. Det har skjedd før (re­for­ma­sjo­nen i 1536).

Vi kan ikke len­ger bru­ke his­to­ri­en om Adam og Eva, med på­føl­gen­de synde­fall, som vårt re­li­giø­se fun­da­ment, for­di vi vet det er en my­to­lo­gisk for­tel­ling fra bronse­al­de­ren, ja kan­skje fra enda len­ger til­ba­ke. La oss hel­ler se til Je­sus, som på spørs­mål sa at det al­ler størs­te bu­det var kja­er­lig­he­ten, til Gud og til våre med­men­nes­ker.

Og så var det de ho­mo­fi­le. De er jo født slik. Gud har alt­så til­latt at men­nes­ker kan va­ere ho­mo­fi­le. Ikke spe­si­elt mer­ke­lig når vi ser ver­dens utro­li­ge mang­fold. Gud, som er an­svar­lig for den­ne ver­den, må jo els­ke mang­fol­dig­het. Hvis nå to ho­mo­fi­le blir glad i hver­and­re, bur­de vi ikke da ap­plau­de­re hvis dis­se to øns­ker å bli viet i en kir­ke. For en kris­ten, ba­sert på Je­sus og Pau­lus sine ord, må det vik­tigs­te va­ere kja­er­lig­he­ten.

Dag Jo­han Fin­s­ås

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.