Kan ha fun­net Ha­rald Blå­tanns skatt

En tysk hobby­ar­keo­log og en 13-åring har fun­net en sølv­skatt som an­tas å ha til­hørt vi­king­kon­gen Ha­rald Blå­tann.

Varden - - ANNONSER -

Ha­rald Blå­tann re­gjer­te over Dan­mark og de­ler av Nor­ge fra år 958–986. Han reg­nes som den førs­te kon­gen som hers­ket over hele Dan­mark, og som inn­før­te kris­ten­dom­men til lan­det.

Han la også inn­un­der seg om­rå­der rundt Oslo­fjor­den og Ska­ger­rak.

Det var i ja­nu­ar at Lu­ca Malasch­nit­schen­ko (13) og hobby­ar­keo­lo­gen Re­né Schön ved hjelp av en me­tall­de­tek­tor opp­da­get det de først trod­de var en alu­mi­ni­ums­bit på øya Rü­gen i Nord-Tyskland. Men da de tok en na­er­me­re titt, for­sto de at bi­ten var la­get av sølv, mel­der tys­ke medi­er.

Den­ne hel­gen star­tet ut­gra­vin­gen av det 400 kvad­rat­me­ter sto­re om­rå­det, noe som har ført til funn av flet­te­de hals­bånd, per­ler, bro­sjer, en Tors ham­mer, rin­ger og bort­imot 600 ut­skår­ne myn­ter, hvor­av over 100 er da­tert til Ha­rald Blå­tanns tid.

– Den­ne skat­ten er den størs­te en­kelt­stå­en­de opp­da­gel­sen av Blå­tanns myn­ter i det sør­li­ge om­rå­det av Øs­ter­sjø­en, og den har der­for stor be­tyd­ning, sier ar­keo­lo­gen Michael Schir­ren til ny­hets­by­rå­et DPA.

Den elds­te myn­ten som ble fun­net, er da­tert til år 714. Arkeo­lo­ge­ne me­ner at skat­ten ble gravd ned på slut­ten av 980-tal­let, den sam­me pe­rio­den som Blå­tann flyk­tet til Pom­mern etter at søn­nen hans gjor­de opp­rør. Pom­mern er det his­to­ris­ke nav­net på om­rå­det sør i Øs­ter­sjø­en der Rü­gen lig­ger, og det var i den­ne re­gio­nen han døde i år 987.

Blå­tann har fått aeren for å ha sam­let Dan­mark. Vi­king­kon­gen var også den førs­te som ga av­kall på nor­røn re­li­gion og som inn­før­te kris­ten­dom­men til lan­det. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.