Jo­haugs ma­re­ritt er snart over

Ons­dag er The­re­se Jo­haugs do­ping­straff his­to­rie. Ma­na­ger Jørn Ernst og tre­ner Pål Gun­nar Mik­kel­splass har va­ert gjen­nom en tøff tid sam­men med Jo­haug.

Varden - - SPORT -

▶ 1. sep­tem­ber 2016: Lands­lags­lege Fred­rik S. Ben­dik­sen an­kom like før mid­natt Li­vig­no, der The­re­se Jo­haug og res­ten av kvinne­lands­la­get var på høyde­sam­ling.

▶ 2. sep­tem­ber: Ben­dik­sen møt­te Jo­haug til fro­kost. Sam­men fant de ut at lep­pe­ne til Jo­haug måt­te be­hand­les på grunn av sol­for­bren­ning.

▶ 3. sep­tem­ber: Ben­dik­sen dro på et lo­kalt apo­tek der han kjøp­te kre­men Tro­fo­der­min og en an­nen krem grun­net at stof­fet lands­la­get nor­malt sett bruk­te ikke var i den med­brak­te lege­kof­fer­ten.

▶ 4. sep­tem­ber: Ben­dik­sen ga kre­men Tro­fo­der­min til The­re­se Jo­haug på kvel­den i Li­vig­no og for­sik­ret at den ikke var på WADAs for­buds­lis­te.

▶ 4.- 15. sep­tem­ber: Kre­men ble brukt av The­re­se Jo­haug som an­vist av lege Ben­dik­sen.

▶ 16. sep­tem­ber: Jo­haug ble do­ping­tes­tet hjem­me i Oslo. Der opp­ga hun at hun had­de brukt kre­men.

▶ 4. ok­to­ber: Jo­haug ble in­for­mert av Anti­do­ping Nor­ge om funn av det ulov­li­ge stof­fet closte­bol i urin­prø­ven.

▶ 13. ok­to­ber: Jo­haug og ski­for­bun­det of­fent­lig­gjor­de sa­ken og av­holdt presse­kon­fe­ran­se i Oslo.

▶ 19. ok­to­ber: På­ta­le­nemn­da i Anti­do­ping Nor­ge sus­pen­der­te Jo­haug i to må­ne­der som føl­ge av den po­si­ti­ve do­ping­prø­ven. Det åp­nes dess­uten egen sak mot Ben­dik­sen.

▶ 27. ok­to­ber: The­re­se Jo­haug møt­te pres­sen for førs­te gang etter presse­kon­fe­ran­sen 13/10.

▶ 29. no­vem­ber: Ved­ta­ket som på­ta­le­nemn­da i Anti­do­ping Nor­ge gjor­de 22. no­vem­ber om inn­stil­ling på 14 må­ne­der ute­luk­kel­se med virk­ning fra 18. ok­to­ber 2016, ble gjort kjent.

▶ 14. de­sem­ber: Munt­lig hø­ring i do­ping­sa­ken hos doms­ut­val­get i NIF satt til 25.–26/1.

▶ 16. de­sem­ber: På­ta­le­nemn­da i Anti­do­ping Nor­ge for­len­get sus­pen­sjo­nen med to må­ne­der til 19. fe­bru­ar 2017.

▶ 25. ja­nu­ar 2017: Do­ping­hø­rin­gen mot Jo­haug star­tet på Ul­le­vaal sta­dion.

▶ 26. ja­nu­ar: Do­ping­hø­rin­gen av­slut­tet. Doms­ut­val­get le­der Ivar Søl­berg vars­let at dom ivil­le fal­le in­nen en må­ned.

▶ 10. fe­bru­ar: Doms­ut­val­get kom med sin dom. Jo­haug ble ute­stengt i 13 må­ne­der.

▶ 15. fe­bru­ar: Jo­haug med­del­te i en presse­mel­ding at hun ikke vil­le anke doms­ut­val­gets av­gjø­rel­se.

▶ 16. fe­bru­ar: Anti­do­ping Nor­ge an­ker ikke Jo­haug-dom­men.

▶ 6. mars: Den in­ter­na­sjo­na­le olym­pis­ke ko­mi­té (IOC) an­ker ikke dom­men.

▶ 7. mars: Det in­ter­na­sjo­na­le ski­for­bun­det (FIS) an­ker dom­men inn for Idret­tens vold­gifts­rett (CAS). Jo­haug be­stem­mer seg for å le­ve­re en motan­ke til CAS.

▶ 29. mars: På­ta­le­nemn­da i Anti­do­ping Nor­ge hen­leg­ger sa­ken mot Fred­rik Ben­dik­sen.

▶ 6. juni: Luk­ket hø­ring i Jo­haugs do­ping­sak hos Idret­tens vold­gifts­rett (CAS) i Lau­san­ne.

▶ 22. au­gust: The­re­se Jo­haug har fått dom­men fra CAS. Hun er ute­stengt i 18 må­ne­der gjel­den­de fra 18/10 2016 – 18/4 2018.

▶ 18. fe­bru­ar 2018: Jo­haug kan tre­ne med lands­la­get igjen.

▶ 18. april: 2018: Jo­haug kan kon­kur­re­re igjen. ▶ Jo­haug har snart fer­dig­so­net 18 må­ne­ders ute­sten­gel­se idømt av Idret­tens Vold­gifts­rett (CAS). Den kom etter en po­si­tiv do­ping­prø­ve (closte­bol).

– At det­te har gått litt i etap­per, kan ab­so­lutt ha hjul­pet hen­ne i den­ne pro­ses­sen. At hun først så for seg å rek­ke VM (Falun) og så OL (Py­e­ong­chang), gjor­de at The­re­se had­de mål på vei­en tross alt, sier Ernst til NTB.

Gode ryk­ter

Ryk­te­ne svir­rer om en lø­per som er bed­re enn noen gang. Tes­te­ne skal va­ere i en egen liga.

Mik­kel­splass me­ner lang­renns­stjer­nen vin­ner­sult og tre­nings­iver vil kun­ne dem­pe sav­net av Ma­rit Bjør­gen på det nors­ke kvinne­lands­la­get i lang­renn.

Der Nan­sen-lø­pe­ren er til­ba­ke på start­stre­ken nes­te se­song, er gull­gros­sis­ten Ma­rit Bjør­gen borte. Ve­te­ra­nen fra Rog­nes leg­ger opp se­song.

Mik­kel­splass inn­røm­mer Bjør­gen-exi­ten vil mer­kes.

– Rart

etter in­ne­va­eren­de at

– Det vil va­ere rart på de førs­te sam­lin­ge­ne uten Ma­rit, for hun har nes­ten all­tid va­ert der mens The­re­se har va­ert der. Sam­ti­dig har de to et na­ert venn­skap. De er ba­re en te­le­fon­sam­ta­le unna, sier Mik­kel­splass til NTB.

Han tror Bjør­gen kan dra nyt­te av Jo­haug, selv etter endt topp­idretts­kar­rie­re.

– De kom­mer nok fort­satt til å kun­ne bru­ke hver­and­re. Det gjel­der for Ma­rit også, selv når hun har lagt opp. De kan bi­dra med råd til hver­and­re. Det blir et savn for The­re­se, men som nevnt blir det mest i star­ten. Men­nes­ket er

Tre­nings­vil­je

til­pas­nings­dyk­tig.

Lands­la­get mis­ter ti­de­nes vin­ter­olym­pi­er i Bjør­gen, men Mik­kel­splass hå­per en in­spi­rert Jo­haug kan bi­dra til å fyl­le tom­rom­met etter trøn­de­ren.

– Alle er for­skjel­li­ge. Men The­re­se er de­fi­ni­tivt en som de and­re på la­get kan dra nyt­te av. En styr­ke er hen­nes enor­me vil­je til å tre­ne. Den har også Ma­rit dratt nyt­te av.

– Lands­la­get får inn igjen en lø­per som er vel­dig sul­ten å gjø­re det bra. Det kan va­ere po­si­tivt. Det kan smit­te over på de and­re, me­ner Mik­kel­splass.

Jo­haug del­tar i Skarve­ren­net lør­dag, men hun skal gå sam­men med spon­so­rer. (NTB)

FOTO: TER­JE PEDERSEN / NTB SCANPIX

TIL­BA­KE: The­re­se Jo­haug mø­ter tors­dag norsk pres­se. Nå er ka­ran­te­ne over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.