Mø­ter pres­sen tors­dag

Varden - - SPORT -

The­re­se Jo­haug mø­ter tors­dag pres­sen i for­bin­del­se med at lang­renns­stjer­nens do­ping­ka­ran­te­ne er over.

Jo­haugs ma­na­ger Jørn Ernst be­kref­tet man­dag over­for NTB at Dals­byg­da-jen­ta stil­ler til presse­treff som føl­ge av stor på­gang fra medie­ne den sis­te ti­den.

Jo­haug har ons­dag fer­dig­so­net den 18 må­ne­der lan­ge do­pin­gute­sten­gel­sen hun ble idømt av Idret­tens Vold­gifts­rett (CAS).

29-årin­gen avla po­si­tiv do­ping­prø­ve på det for­bud­te stof­fet closte­bol i sep­tem­ber i 2016. Si­den har sa­ken va­ert oppe til be­hand­ling både i Doms­ko­mi­te­en i Nor­ges Idretts­for­bund og iCAS.

Når den kom­men­de VM-se­son­gen i lang­renn inn­le­des på Beito­stø­len i no­vem­ber, er Jo­haug til­ba­ke i kon­kur­ran­se.

Til­ba­ke på tre­ning sam­men med lands­lags­venn­in­ne­ne er hun sam­ti­dig mye før. I ti­den som kom­mer slut­ter hun seg til lands­la­gets opp­legg som blant an­net inne­hol­der mar­keds­da­ger og som­mer­sam­ling på Sogne­fjel­let.

Kom­men­de helg stil­ler Jo­haug rik­tig­nok til start i det år­li­ge Skarve­ren­net. 29-årin­gen skal imid­ler­tid gå de 37 kilo­me­ter­ne fra Fin­se til Usta­oset i mo­sjons­klas­sen på opp­drag for en spon­sor. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.